2.12.23

Τί συμβαίνει μὲ τὴν βραχονησίδα Ζουράφα;

 ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ» 

Τ.Θ. 67250, 

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς 

Τηλ.: 210 5248000 

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org 

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org 

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 21ῃ Νοεμβρίου 2023 

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/23/21-11-23 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Τί συμβαίνει μὲ τὴν βραχονησίδα Ζουράφα; 

Κανένα ἀπολύτως φρένο δὲν ὑπάρχει ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ στὴν  ὀλισθηρότατη κατηφόρα, στὴν ὁποία σπρώχνει διαρκῶς τὴν Ἑλλάδα μας ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη! 

Συμφώνως μὲ πλῆθος δημοσιευμάτων, καὶ τοῦ Τύπου, καὶ τοῦ διαδικτύου, ἡ Τουρκία ἀνήγγειλε ἐγγράφως, δημοσίως καὶ ἐπισήμως τὴν 20ὴ Ὀκτωβρίου, ὅτι ἡ βραχονησίς μας στὸ Βόρειο Αἰγαῖο, Ζουράφα, ἀνήκει στὸ F.I.R.  Kωνσταντινουπόλεως! 

Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἐπίσημη καὶ θρασυτάτη διεθνῆ τουρκικὴ ἀνακοίνωση ὑφαρπαγῆς καὶ προσαρτήσεως ἑλληνικῆς βραχονησῖδος καὶ ἀπολύτως παρανόμου ἐντάξεώς της στὴν τουρκικὴ κυριαρχία καὶ ἐπικράτεια  [Κωδικὸς τουρκικῆς διεθνοῦς ἀναγγελίας Α 7847/23]. 

Εἰδικώτερα, ἡ Τουρκία πραγματοποίησε ἀπὸ τὶς 30 Ὀκτωβρίου ἕως καὶ τὶς 2 Νοεμβρίου 2023 ἐπιχειρησιακὴ δοκιμὴ πυραύλων S-400 μὲ τὴν συνεργασία 

μαχητικῶν της ἀεροσκαφῶν F-16 καὶ UAV (μὴ ἐπανδρωμένα ἀεροσκάφη), σὲ περιοχή, ἡ ὁποία παραβιάζει σαφῶς τὴν ἑλληνικὴ κυριαρχία! 

Ὡς «ἀντίδρασις» ὑπῆρξε ἡ ἑλληνικὴ ἀπάντησις μὲ τὸν κωδικὸ Α 3789/23,  στὴν ὁποία ἡ ἑλληνικὴ πλευρὰ ἁπλῶς ἀναγράφει, πὼς ἡ περιοχὴ τῶν τουρκικῶν  δοκιμῶν καταλαμβάνει ἑλληνικὴ κυριαρχία, δίχως νὰ καταγγέλῃ διεθνῶς, ὡς θὰ ὤφειλε, καὶ νὰ καυτηριάζῃ μὲ σαφήνεια πρὸς τὴν μονίμως «τυφλή» Ε.Ε., ὅπως καὶ τὸ NATO καὶ τοὺς Διεθνεῖς ὀργανισμούς τὴν τουρκικὴ ἐπεκτατικότητα. 

Εὐνόητον εἶναι, πὼς ἡ Τουρκία ἀντέδρασε ἀκαριαίως, διαλαλῶντας ὅτι  ὁλόκληρη (!) ἡ περιοχὴ τῆς ἀσκήσεως εἶναι ἐντὸς τῆς δικῆς της ἐπικρατείας (ἐντὸς τοῦ F.I.R. Kωνσταντινουπόλεως) καὶ πὼς ἡ προαναφερθεῖσα ἄσκησις θὰ διεξήγετο κανονικῶς! 

Ἐπιβάλλεται νὰ ὑπογραμμισθῇ μὲ ἰδιαιτέρα ἔμφασι, πὼς ἡ βραχονησὶς  Ζουράφα εἶναι ἡ μοναδικὴ μαζὶ μὲ τὴν νῆσο Σαμοθράκη, ποὺ λειτουργοῦν ὡς ἕνα  εἶδος προστατευτικῆς ἀσπῖδος ἀπέναντι σὲ ὁποιαδήποτε προσπάθεια τουρκικῆς  προσπελάσεως στὸ Βόρειο Αἰγαῖο! Εὑρίσκεται ἐντὸς τοῦ F.I.R. Ἀθηνῶν καὶ εἶναι  ξεκάθαρα ἑλληνικὴ κυριαρχία! 

Τονίζεται, πὼς μὲ τὰ 6 ναυτικὰ μίλια χωρικῶν ὑδάτων, ἡ Ζουράφα  διευκολύνει ἐπίσης τοὺς Ἕλληνες ψαράδες τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ τῆς Καβάλας  ἀπέναντι στὶς ἄπειρες καὶ ἀσύδοτες παρενοχλήσεις τῶν Τούρκων συναδέλφων τους,  ποὺ βγαίνουν γιὰ ψάρεμα σὲ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα ὁμοῦ μὲ τουρκικὰ περιπολικὰ (!)  καὶ ἐμποδίζουν τοὺς Ἕλληνες ἁλιεῖς, ἐνῷ ἡ Κυβέρνησις κωφεύει. 

Θὰ ἦταν παράλειψις νὰ μὴν ὑπενθυμίσουμε πρὸς κάθε Ἕλληνα, ὅτι ἡ βραχονησίς μας Ζουράφα λέγεται καὶ Λαδόξερα, καὶ ἔτσι καταχωρεῖται ἀπὸ αἰώνων, ἀκόμη καὶ ἀπὸ Ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς, ἐπειδὴ στὸν θαλάσσιο χῶρο  της ἐπέπλεαν καὶ ἐπιπλέουν μεγάλες κηλῖδες πετρελαίου, μὲ ὅ,τι αὐτὸ σημαίνει… 

Ἱερὰ ὑποχρέωσι γιὰ τὰ πάγια καὶ ἀπαράγραπτα δίκαιά μας καὶ κορυφαῖο  ἐθνικὸ συμφέρον γιὰ τοὺς Ἐθνικοὺς Φύλακες καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες ἀποτελεῖ ἡ ἄνευ ἀναβολῆς κατηγορηματικὴ διακήρυξις τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ἡ βραχονησίς  μας αὐτὴ ἀποτελεῖ Ἑλληνικὸ ἔδαφος καὶ ἡ ἀνάρτησις (ἐπὶ τέλους!) ἐπὶ τῆς  φαρικῆς κατασκευῆς τῆς βραχονησῖδος, τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, ἡ ὁποία ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρὸ «περιέργως» ἀπουσιάζει! 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου