29.3.17

Η μόνη λύση


Άρθρο
του Υποστράτηγου ε.α 
Ιπποκράτη Δασκαλάκη

Συνεχόμενες και πολλαπλές πλέον οι οξύν­σεις της Τουρκίας με γειτονικές και μη χώρες, μεγάλες, μεσαίες και μικρές δυνάμεις, ευρωπαϊ­κές, αραβικές, ασιατικές πρωτεύουσες, με πο­λυεθνικούς οργανισμούς, με διεθνείς μη κυβερ­νητικές οργανώσεις αλλά και με μεμονωμένες προσωπικότητες. Συνεχόμενα και τα διεθνή αλ­λά και ελληνικά ερωτήματα για τους στόχους της επιθετικής αυτής πολιτικής.

Πολλές οι ερμηνείες, που κυμαίνονται από απόσπαση της προσοχής του τουρκικού λαού από τα υπαρκτά πλέον προβλήματα που αντιμε­τωπίζει η Άγκυρα, προσπάθεια συσπείρωσης των οπαδών του Ερντογάν εν όψει του δημοψη­φίσματος, απόκτηση status περιφερειακής υπερδύναμης μέχρι και υπερβολική αλαζονεία του ΑΚΡ και του «Σουλτάνου». Καθημερινά και ένα νέο διπλωματικό μέτωπο ανοίγεται από την Άγκυρα, ενώ παράλληλα τα τουρκικά στρατεύματα είναι επιπεπλεγμένα ή απειλούν με πολεμικές επιχειρήσεις σε όλα τα σύνορα της χώρας. Όλα αυτά σε μια χώρα όπου δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένας χρόνος από την απόπειρα πραξικοπή­ματος που την έφερε στο χείλος του εμφυλίου, ενώ οι συνέπειές του καθημερινά στοιχειώνουν την υπόστασή της.

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η χώρα μας αντικρίζει με ανησυχία και επιφυλακτικότητα το «θηρίο» που βρυχάται και αναρωτιέται αν πρόκειται για τον επιθανάτιο ρόγχο ή τις ωδίνες της γέννας μιας νέας, πιο επικίνδυνης εθνικοϊσλαμίζουσας ταυτότητας με τάσεις ανάδειξης σε περιφερειακή υπερδύναμη. Ίσως απλοϊκά να αισθα­νόμαστε ότι, για πρώτη φορά τις τελευταίες δε­καετίες, η Άγκυρα ευρίσκεται απομονωμένη και μπλεγμένη σε περιπέτειες πέραν των δυνατοτή­των της. Συλλογισμός ορθός και μέχρι ενός ση­μείου καθησυχαστικός, που παραγνωρίζει όμως την πρόσφατη ιστορία, τους σημαντικούς πό­ρους, την ισχύ και τη θέληση αυτού του λαού αλ­λά και τις μεταλλάξεις των άλλων πρωτευουσών (δυτικών και μη) έναντι απόκτησης κερδοφόρων συμβολαίων, ανοίγματος της πολλά υπο­σχόμενης τουρκικής αγοράς και πρόσβασης στη στρατηγική της θέση.

Πραγματικά υπάρχει διαθέσιμος χώρος για κατάλληλες και μεθοδευμένες διπλωματικές (και όχι μόνο) κινήσεις της Αθήνας. Η πίστωση του χρόνου είναι αβέβαιη και απαιτούνται ταχύτατες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, χωρίς όμως να προσδοκούμε και απτή υποστήριξη ξένων σε πε­ρίπτωση κλιμάκωσης. Ο σκοπός της στρατηγι­κής μας πρέπει να είναι με τις κατάλληλες ενέρ­γειες να αποφύγουμε μια σύρραξη, οποιοσδήπο­τε μεγέθους, χωρίς να απεμπολήσουμε κυριαρ­χικά δικαιώματα. Ο στόχος φαίνεται ίσως ανέφι­κτος, καθώς οι ενδείξεις φανερώνουν ότι η Άγκυρα έχει αποφασίσει, με σταδιακή κλιμάκωση των προκλήσεων, να δοκιμάσει, ακόμη και να εξαντλήσει τα όριά μας. Άρα δεν αρκεί η μέριμνα για αποφυγή ή για αποκλιμάκωση ενός επεισο­δίου.

Η στρατηγική μας πρέπει να στοχεύει στην ετοιμότητα για ανάληψη κατάλληλων πρωτοβου­λιών και κινήσεων που θα οδηγήσουν σε επικράτησή μας σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση ή τουλάχιστον στην πρόκληση «αφόρητης» ζημιάς στον αντίπαλο. Τη βούληση αυτή αλλά και την ύπαρξη αντίστοιχων δυνατοτήτων πρέπει η Άγ­κυρα να γνωρίζει επαρκώς. Χωρίς την τελευταία προϋπόθεση, η αποτροπή έχει αποτύχει. Σίγου­ρα αποτελεί ριψοκίνδυνη επιλογή, αλλά σήμερα προβάλλει ως η μοναδική που έχει λογικά περι­θώρια επιτυχίας.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-24/03/2017)