15.8.20

Πάσης Κύπρου και Νέας Ιουστινιάνης, η Βασιλεύουσα ΕΑΛΩ.