16.1.24

Ἀρνητικὲς ἕως ἐπικίνδυνες οἱ ἐξελίξεις στὴν Κύπρο μας

 ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ» 

Τ.Θ. 67250, 

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς 

Τηλ.: 210 5248000 

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org 

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org 

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 2024 

Ἀρ. Πρωτ.: Φ3/03/15-01-24 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Ἀρνητικὲς ἕως ἐπικίνδυνες οἱ ἐξελίξεις στὴν Κύπρο μας

Τὴν ἴδια ἀκριβῶς στιγμὴ ποὺ στὴν χώρα μας ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ συστημικὰ Μ.Μ.Ε. ἀσχολοῦνται σχεδὸν ἀποκλειστικῶς -λὲς καὶ δὲν ἔχει ἄλλα ὀξύτατα προβλήματα καὶ πλῆθος ἐκκρεμοτήτων ἡ Ἑλλάς- μὲ τοὺς κιναιδογάμους καὶ τὴν τεκνοθεσία, στὴν Κύπρο  μας συμβαίνουν ἰδιαιτέρως ἐπιζήμια γιὰ τὰ Ἐθνικὰ συμφέροντα γεγονότα καὶ ἐξελίξεις,  ποὺ σκοπίμως δὲν γίνονται γνωστὰ στὸ εὐρὺ κοινό. 

Πρῶτο καὶ πλέον ἐπικίνδυνο γεγονός, τὸ ὁποῖον ἔλαβε χώρα πρὸ ἐλαχίστων  24ώρων (συγκεκριμένα τὴν 29η Δεκεμβρίου 2023), συμφώνως, ὄχι μόνο μὲ δημοσιεύματα  τοῦ κυπριακοῦ Τύπου, ἀλλὰ καὶ μὲ δορυφορικὲς φωτογραφίες, οἱ ὁποῖες ἐκυκλοφόρησαν,  εἶναι ὅτι οἱ Τοῦρκοι ξεφόρτωσαν βαρύτατο ὁπλισμὸ στὸ κατεχόμενο λιμάνι τῆς  Ἀμμοχώστου!

Συγκεκριμένως, ἁρματαγωγὸ τοῦ τουρκικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ ξεφόρτωσε αὐτοκινούμενα  πυροβόλα τύπου “Τ-155 Firtina” καὶ ἀπὸ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ Δίκωμο φαίνονται  εὐκρινέστατα παρατεταγμένες πυροβολαρχίες! 

Αὐτά, συνδυαζόμενα ἐπίσης μὲ ὅσα εἴδαμε τὸ προηγούμενο χρονικὸ διάστημα  ἀπὸ τὶς ἀπαράδεκτες ἐνέργειες τῶν κατοχικῶν στρατευμάτων, ποὺ ἔκαναν προελάσεις (!)  στὴν Νεκρὴ Ζώνη καὶ ἐπιτέθηκαν ἀκόμα καὶ στὶς δυνάμεις τοῦ Ο.Η.Ε., μᾶς προδιαθέτουν  δίχως ἀμφιβολία γιὰ ἀρνητικὲς ἕως ἐπικίνδυνες ἐξελίξεις στὴν νῆσο. 

Δεύτερο πολὺ ἀρνητικὸ γεγονός, ἐπίσης γιὰ τὴν Μεγαλόνησό μας, εἶναι ὁ «ἀποκεφαλισμὸς» τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Μιχαὴλ Γεωργάλλα κατόπιν ἐντόνων  πιέσεων τῆς κυβερνήσεως τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἐπιμένουν πλῆθος κυπριακῶν καὶ ἑλληνικῶν  δημοσιευμάτων! 

Ὡς αἰτία αὐτοῦ τοῦ κυπριακοῦ ἀνασχηματισμοῦ-ταφόπλακας τῶν Ἐθνικῶν συμφερόντων,  στὸν ὁποῖο προέβη ὁ πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἀποπεμφθεὶς ὑπουργὸς  ἦταν ὑπέρμαχος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου καὶ τῆς ἀναγνωρίσεως πλήρους  ἐπηρείας στὸ Καστελλόριζο, ὥστε νὰ ἐφάπτωνται οἱ Α.Ο.Ζ. Ἑλλάδος καὶ Κύπρου! 

(Ἀπόφασις κομβική, ἡ ὁποία πάρα πολὺ περιέργως ἐκκρεμεῖ ἀδικαιολογήτως ἀπὸ ἐτῶν!) 

Τρίτο καὶ ἰδιαιτέρως δυσάρεστο γεγονός, ἀποτελεῖ ἡ ἐπιλογὴ διορισμοῦ ἀπὸ τὸν  Γ.Γ. τοῦ Ο.Η.Ε. Ἀντόνιο Γκουτέρες, νέου Διοικητοῦ τῆς δυνάμεως τῆς “UNFICYP”, ἑνὸς  Ὑποστρατήγου Μογγολικῆς ἐθνικότητος (πολὺ συμπτωματικό, ἀλήθεια, ἀνάμεσα σὲ 193  κράτη μέλη τοῦ Ὀργανισμοῦ), στοιχεῖο καὶ ἀπόδειξις σημαντικῆς τουρκικῆς διπλωματικῆς  ἐπιτυχίας, ἀφοῦ ἡ γείτων διατηρεῖ μακροχρονίως ἄριστες διπλωματικές, καὶ ὄχι μόνον,  σχέσεις μὲ τὴν μακρυνὴ αὐτὴ ἀσιατικὴ χώρα!  

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, οἱ «σειρῆνες κινδύνου» κρούουν ἠχηρά, ἕως ἐκκωφαντικά! Οἱ Ἐθνικοὶ Φύλακες ἐπισημαίνουν μὲ μεγάλη ἔμφασι, πὼς δὲν χωρᾷ καμμία ἀναβλητικότης,  «μετριοπάθεια» καὶ ἀναβολὴ ἐνεργειῶν καὶ θὰ ἦταν ὀλέθριο, ἀπαράδεκτο καὶ ἀσυγχώρητο  νὰ προσπεράσῃ καὶ νὰ ἀδιαφορήσῃ κανείς, χωρὶς νὰ λάβῃ τὰ ἐπιβεβλημένα καὶ πρωτίστως ἄμεσα μέτρα! 

Τέλος, ὅσοι ἐξακολουθοῦν ἀνοήτως (ἐπιεικεστάτη ἔκφρασις) νὰ ὑπερασπίζωνται  τὴν ἑλληνοτουρκικὴ συνεννόησι καὶ φιλία (ὅροι καλπαζούσης νοσηρᾶς φαντασίας), εἴτε  στὴν Ἀθήνα, εἴτε στὴν Λευκωσία, εἴτε ἀλλοῦ, παραμένουν μακρὰν νυχτωμένοι καὶ προξενοῦν μεγίστη ζημία, καὶ εἰς βάρος τῶν Ἐθνικῶν συμφερόντων, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῆς  εἰρήνης στὴν εὐρυτέρα περιοχὴ τῆς Μεσογείου. 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου