1.8.23

Θεσσαλονικη: Συμμετοχή κοινοτήτων στην λειτουργία του Δήμου

 


Οι Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της διοίκησης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, για την παράταξη «ΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»...

Κάθε κοινότητα θα έχει αυτοτελή λειτουργία με αρμοδιότητες, συμμετοχή 

στην σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού για 

την περιοχή τους, δημιουργία λαϊκών συνελεύσεων κατοίκων για θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος...

Κάθε κοινότητα θα έχει δικά της συνεργεία του δήμου για την 

καθαριότητα, το πράσινο και την αυτεπιστασία...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί αποκεντρωμένα, κάθε Δημοτική Κοινότητα θα είναι 

ένα μικρό Δημαρχείο και κάθε κοινοτικός σύμβουλος θα είναι ένας 

επόπτης της καθημερινότητας στην περιοχή του έχοντας τα εργαλεία για 

να λύσει τα προβλήματα άμεσα...


Αρμοδιότητες Δημοτικών Κοινοτήτων


Το συμβούλιο κοινότητας θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της 

κοινότητας:

1. εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις, για την εκτέλεση νέων έργων, καθώς 

και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν ήδη εκτελεστεί, 

2. Εισηγείται δεσμευτικά, για το ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην 

κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται 

για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, 

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας 

της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας 

ΑΜΕΣΑ προς την τεχνική υπηρεσία, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το 

είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, 

4. Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 

5. Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου 

δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι' αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του 

δήμου,

6. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών 

χαρών του δήμου,

7. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου 

της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών 

ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή 

οστών, 

8. Είναι υπεύθυνες για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της 

κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

9. Αποφασίζει για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου 

επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία 

εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες 

εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

10. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

11. Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

12. Τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα 

και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων 

αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της 

περιοχής της κοινότητας, 

13. Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

14. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της 

αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 

15. Την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την 

ηχορρύπανση, 

16. Την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

17. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της 

περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, 

18. Τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 

γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, 

να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 

19. Αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής. 

20. Καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ' 

έτος σε συνέλευση. 


Διατύπωση γνώμης και προτάσεων


Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, γνώμη και προτάσεις, κατόπιν παραπομπής 

από τα αρμόδια όργανα του δήμου με δική του πρωτοβουλία, για τα ακόλουθα θέματα: 

1. Τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες 

λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, 

2. Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε

μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και 

την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 

περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της 

κοινότητας.

3. Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών 

προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας, 

4. Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους, ιδίως αστέγων 

και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

5. Την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.


Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού και 

τεχνικού προγράμματος του δήμου


1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού 

εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, που, κατόπιν ελέγχου από 

την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 

δήμου. 

2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του επιχειρησιακού και 

τεχνικού προγράμματος του δήμου, που εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις 

προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Συνέλευση κατοίκων κοινότητας


Με ευθύνη του προέδρου ή του συμβουλίου κοινότητας, καλούνται οι κάτοικοι και οι 

φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση και προτείνουν 

στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων 

της κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει 

να αναλάβει ο δήμος ως προς:

1. Κάθε έργο και δράση που θα επηρεάσει ευρύτερα τους κατοίκους. Θα εγκρίνεται 

ο σχεδιασμός και το είδος της προώθησης της αξιοποίησης των.

2. Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 

της περιοχής τους,

3. Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο 

της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,

4. Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα, 

5. Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της 

κοινότητας,

6. Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και

7. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την κοινότητα.

Θα τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου, τα οποία αποστέλλονται με ευθύνη 

του προέδρου ή του συμβουλίου κοινότητας στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 

προς περαιτέρω διανομή στα μέλη του.

Οι συνελεύσεις των κατοίκων μπορεί να γίνονται και ανά συνοικία, ενορία ή άλλη 

πρόσφορη υποδιαίρεση.

Οι Δημοτικές Κοινότητες αποτελούν βασικό πυλώνα λειτουργίας της διοίκησης του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, για την παράταξη «ΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με επικεφαλής τον Σάκη Τζακόπουλο...


Κάθε κοινότητα θα έχει αυτοτελή λειτουργία με αρμοδιότητες, συμμετοχή 

στην σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού για 

την περιοχή τους, δημιουργία λαϊκών συνελεύσεων κατοίκων για θέματα 

ευρύτερου ενδιαφέροντος...

Κάθε κοινότητα θα έχει δικά της συνεργεία του δήμου για την 

καθαριότητα, το πράσινο και την αυτεπιστασία...

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί αποκεντρωμένα, κάθε Δημοτική Κοινότητα θα είναι 

ένα μικρό Δημαρχείο και κάθε κοινοτικός σύμβουλος θα είναι ένας 

επόπτης της καθημερινότητας στην περιοχή του έχοντας τα εργαλεία για 

να λύσει τα προβλήματα άμεσα...


▪️Αρμοδιότητες Δημοτικών Κοινοτήτων


Το συμβούλιο κοινότητας θα ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της 

κοινότητας:

1. εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις, για την εκτέλεση νέων έργων, καθώς 

και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν ήδη εκτελεστεί, 

2. Εισηγείται δεσμευτικά, για το ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην 

κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται 

για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, 

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας 

της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας 

ΑΜΕΣΑ προς την τεχνική υπηρεσία, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το 

είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, 

4. Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, 

5. Μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου 

δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι' αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του 

δήμου,

6. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των 

παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών 

χαρών του δήμου,

7. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου 

της κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών 

ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή 

οστών, 

8. Είναι υπεύθυνες για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της 

κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο 

αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,

9. Αποφασίζει για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου 

επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία 

εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες 

εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.

10. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την 

εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας.

11. Την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,

12. Τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα 

και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων 

αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της 

περιοχής της κοινότητας, 

13. Την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας,

14. Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της 

αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 

15. Την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την 

ηχορρύπανση, 

16. Την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,

17. Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της 

περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά θέματα, 

18. Τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και 

γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, 

να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 

19. Αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής. 

20. Καλεί τους κατοίκους και τους φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ' 

έτος σε συνέλευση. 


▪️Διατύπωση γνώμης και προτάσεων


Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει, γνώμη και προτάσεις, κατόπιν παραπομπής 

από τα αρμόδια όργανα του δήμου με δική του πρωτοβουλία, για τα ακόλουθα θέματα: 

1. Τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες 

λειτουργίας τους στην κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, 

2. Την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε

μορφής εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και 

την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, 

περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της 

κοινότητας.

3. Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών 

προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας, 

4. Την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους, ιδίως αστέγων 

και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,

5. Την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας.


▪️Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού και 

τεχνικού προγράμματος του δήμου


1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού 

εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος, που, κατόπιν ελέγχου από 

την οικεία οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του 

δήμου. 

2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του επιχειρησιακού και 

τεχνικού προγράμματος του δήμου, που εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις 

προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Συνέλευση κατοίκων κοινότητας


Με ευθύνη του προέδρου ή του συμβουλίου κοινότητας, καλούνται οι κάτοικοι και οι 

φορείς της κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση και προτείνουν 

στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων 

της κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει 

να αναλάβει ο δήμος ως προς:


1. Κάθε έργο και δράση που θα επηρεάσει ευρύτερα τους κατοίκους. Θα εγκρίνεται 

ο σχεδιασμός και το είδος της προώθησης της αξιοποίησης των.

2. Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων 

της περιοχής τους,

3. Τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο 

της κοινωνικής πολιτικής του δήμου,

4. Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην κοινότητα, 

5. Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της 

κοινότητας,

6. Την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και

7. Κάθε άλλο θέμα που αφορά την κοινότητα.

Θα τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου, τα οποία αποστέλλονται με ευθύνη 

του προέδρου ή του συμβουλίου κοινότητας στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, 

προς περαιτέρω διανομή στα μέλη του.

Οι συνελεύσεις των κατοίκων μπορεί να γίνονται και ανά συνοικία, ενορία ή άλλη 

πρόσφορη υποδιαίρεση.


Γερολάκος Μπάμπης 

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

Δήμος Θεσσαλονίκης με την παράταξη "ΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"