21.12.22

ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς

Αρχ. Παύλος Δημητρακόπουλος

Διευθυντής του Γραφείου Αιρέσεων και Παραθρησκειών 

της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς


Εν Πειραιεί τη 21η Δεκεμβρίου 2022


Σεβαστοί Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί,

 

    Η πρώτη και η μεγαλυτέρα χαρμόσυνος αγγελία, το πιό μεγάλο ευαγγέλιο, που ήταν δυνατόν να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και ο ουρανός στη γη είναι, ότι «ο Λόγος σάρξ εγένετο», παρατηρεί ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής μας, ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Και συνεχίζει: Ολόκληρο το ευαγγέλιο του ουρανού προς την γη συνοψίζεται στις τέσσερις αυτές λέξεις. Έξω από αυτό και χωρίς αυτό, άλλος ευαγγελισμός δεν υπάρχει για τον άνθρωπο, ούτε σ’ αυτόν ούτε στον άλλο κόσμο. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος «ίνα θεόν τον αδάμ απεργάσηται», κατά τον Μέγαν Αθανάσιον, δηλαδή για να θεώσει τον άνθρωπο, για να τον επαναφέρει προς το αρχέτυπό του, προς τον δημιουργόν του, προς τον αρχικό προορισμό για τον οποίον τον έπλασε.

    «Ου φέρει το μυστήριον έρευναν», αλλά «πίστει μόνη τούτο πάντες δοξάζομεν». Μόνον διά της πίστεως μπορεί ο άνθρωπος να φθάσει σε μιά μεγαλύτερη μέθεξη του μυστηρίου. Με την πίστη προσεγγίζει μέχρις ενός βαθμού, όσα η λογική και οι αισθήσεις αδυνατούν να προσεγγίσουν, σύμφωνα με τον λόγο του Παύλου «Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων» (Εβρ.11,1). Στο χώρο της πίστεως ο Θεός αποκαλύπτεται και ο άνθρωπος αποδέχεται. Ο Θεός προσφέρει τον εαυτό του, την αγάπη του, και ο άνθρωπος προσφέρει την πίστη του. Χωρίς να διστάζει. Με απόλυτη εμπιστοσύνη πιστεύει και ευχαριστεί. Πιστεύει και δοξολογεί. Πιστεύει και σώζεται.

    Εύχομαι από βάθους καρδίας, όπως ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς διά την ημών σωτηρίαν Κύριος χαρίσει σε όλους μας μέθεξιν του μυστηρίου της αρρήτου Αυτού κενώσεως και αποκαλύψει στις καρδιές μας «τις η ελπίς της κλήσεως αυτού και ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας Αυτού εν τοις αγίοις» (Εφ.1,18) και «τις η κληρονομία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από των αιώνων εν τω Θεώ» (Εφ.3,9) κατά τον μέγαν Παύλον.

    Του νέου ενιαυτού της χρηστότητος του Κυρίου επί θύραις όντος, εύχομαι επί τούτοις αυτόν εν παντί ευλογημένον, πλήρη αγαθών έργων και καρπών πνευματικών.


Χριστός ετέχθη!   Αληθώς ετέχθη!   Χρόνια πολλά!


Μετά των εν Κυρίω ευχών και αγάπης εν Χριστώ επί γης τεχθέντι,


Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός


Αρχ. Παύλος