14.9.21

Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, χριστιανῶν ἡ ἐλπίς

 Σταυρέ τοῦ Χριστοῦ, χριστιανῶν ἡ ἐλπίς, πεπλανημένων ὁδηγέ, χειμαζομένων λιμήν, ἐν πολέμοις νῖκος, οἰκουμένης ἀσφάλεια, νοσούντων ἰατρέ, νεκρῶν ἡ ἀνάστασις, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἰδιόμελον τοῦ Ὄρθρου)

Δεῦτε πιστοί, τό ζωοποιόν ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ οὗ ἠξιώθημεν, τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν συντρίβειν τάς κάρας. (ἰδιόμελον τοῦ Ὄρθρου)


Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἰκουμένης ἀσφάλεια, εἶναι νοσούντων ἰατρός, εἶναι νεκρῶν ἡ ἀνάστασις. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ἀξιώνει τούς πιστούς νά συντρίβουν τά κεφάλια τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν.

 Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου κάνει τούς ὀπαδούς καί συνεργάτες τοῦ πονηροῦ νά τρέμουν καί νά φρίττουν· ἀφρίζουν τά στόματά τους ἀπό λύσσα ἐναντίον τῆς δημιουργίας Του.

Γι’ αὐτό σήμερα στούς ἁγιασμούς τῶν σχολείων οἱ ‘’ἁρμόδιοι’’ δέν ἐπέτρεψαν οὔτε στούς μαθητές νά ἀσπαστοῦν τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου οὔτε καί στούς ἱερεῖς νά περάσουν μέσα στίς αἴθουσες διδασκαλίας γιά νά ἁγιάσουν τούς χώρους μαθητείας.


ΦΜ