31.5.21

Τό παρελθόν μᾶς διδάσκει γιά τό μέλλον, ἀν θέλουμε νά μήν συμβοῦν τά ἴδια λάθη ( 30-5-21)

 


Το όντως συγκλονιστικό ενδιαφέρον βρίσκεται από τη χρονική στιγμή 2:16:00 και μετά.


Αναρτήθηκε από το συνεργάτη μας Φώτιο Μιχαήλ-Ιατρό.