17.11.18

Τι Εορτάζουμε;


Εορτάζουμε:


    1- Την ανατροπήν του πρωθυπουργού Σπ. Μαρκεζίνη (εγνωσμένης εντιμότητος και κύρους πολιτικού) όστις  ανέλαβεν την πρωθυπουργίαν υπό την προϋπόθεσιν ότι θα κινηθεί ελευθέρως   και άνευ  παρεμβάσεων υπό του δικτατορικού καθεστώτος, διά την διοργάνωσιν ελευθέρων εκλογών  και την ομαλήν μετάβασιν της χώρας εις την δημοκρατίαν.

    2-Εορτάζουμε την επιτυχίαν του σχεδίου της CIA δι΄ ανατροπήν του Γ. Παπαδοπούλου και της κυβερνήσεως Σπ. Μαρκεζίνη, διότι δεν παρείχον τας αιτουμένας, υπό των ΗΠΑ, στρατιωτικάς διευκολύνσεις  και δεν απεδέχθησαν την διενέργειαν πραξικοπήματος  προς   ανατροπήν του Μακαρίου, εις την  Κύπρον.


    3-Εορτάζουμε  την  ανατροπήν του  υπό του Γ. Παπαδοπούλου καθεστώτος και την ανάληψιν της διακυβερνήσεως της χώρας υπό του Ταξιάρχου Δημ. Ιωαννίδη, γνησίου χουντικού ακραίων θέσεων και οργάνου της CIA.


    4-Εορτάζουμε την  ("επιτυχημένην") υπό του Δημ Ιωαννίδη πραξικοπηματικήν ενέργειαν εις την Κύπρον διά  την  ανατροπήν του Μακαρίου.


    5-Εορτάζουμε, τέλος, την ως εκ τούτου, εισβολήν και κατοχήν μεγάλου τμήματος της Κύπρου υπό  των Τούρκων, κατ εφαρμογήν του  "Plan b", αφού η θανάτωσις του Μακαρίου δεν επετεύχθη, ως προέβλεπε το "Plan A΄" 


    Τρανή απόδειξις της σκοπιμότητος και σχεδιασμού των γεγονότων του πολυτεχνείου υπό της CIA και του Ιωαννίδη, είναι ότι  καθ όλον το διάστημα της καταλήψεως του χώρου υπό των φοιτητών, εργατών - καθώς και εμβολίμων πρακτόρων του Ιωαννίδηαναμεμιγμένων μετά των λοιπών ενθουσιωδών και κινουμένων εξ αγνών κινήτρων ατόμων, δεν έγένετο  η παραμικρά προσπάθεια "φιμώσεως" του ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτεχνείου, δι ετέρου ισχυροτέρου, παρ όλον που επρόκειτο περί απλουστάτης υποθέσεως! Ωσαύτως δεν διεκόπησαν αι παροχαί ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνων και ύδατος, πράγμα που θα εδυσκόλευεν την παρατεταμένην παραμονήν εις το πολυτεχνείον των καταληψιών.

    Συνεπεία των εορταζομένων γεγονότων του πολυτεχνείου, εματαιώθη η ομαλή επάνοδος εις την Δημοκρατίανεγκαθιδρύθη χειροτέρας μορφής δικτατορίαδιεξήχθη το πραξικόπημα εις  Κύπρονκατελήφθη μέγα μέρος αυτής υπό των Τούρκων και προέκυψεν η λεγομένη "γενιά του πολυτεχνείου" της οποίας η πλειονότης εξαργύρωσεν την δράσιν της εις την πολιτικήν και μέρος αυτής εις αποκόμισιν τεραστίων χρηματικών ποσών εις βάρος της Εθνικής Οικονομίας και της Αμύνης, οδηγήσασα την χώραν εις την ελεεινήν οικονομικώς και αμυντικώς κατάστασιν εις ην ευρίσκεται σήμερον.Χρόνια Πολλά!