3.9.18

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ : "Αποφασίζομεν και διορίζομεν"

Αποτέλεσμα εικόνας για διαγγελμα σκιτσο

Ακολουθεί έκτακτον ανακοινωθέν της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως της Αριστεράς:


Ελληνίδες, Έλληνες και λοιποί διαμένοντες εν τη χώρα,

Η χώρα διήρχετο μίαν κρίσιν παρατεταμένην ένεκα των σκανδάλων, της διαφθοράς και της αδιαφανείας που διείπε τάς προηγουμένας διακυβερνήσεις του τόπου.


Επειδή, όμως, ημείς οι Κυβερνώντες και Αριστεροί είμεθα προοδευτικοί και δεν αρεσκόμεθα να λειτουργούμε με οικογενειοκρατικάς αντιλήψεις, καταγγέλουμε την αντιπολίτευσιν (άλλως, "το παλαιό") διά τας σχέσεις της μετά της διαπλοκής και διά τήν κτητικήν της αντίληψιν επί του κράτους, το οποίον είχαν καταστήσει φέουδο των οικογενειών των.

Ο σωτήρ τε και πρωθυπουργός ημών εδήλωσεν εν παρρησία και απεριφράστως:

Αποτέλεσμα εικόνας για Î¿Î¹ÎºÎ¿Î³ÎµÎ½ÎµÎ¹Î¿ÎºÏ Î±Ï„Î¹Î± ÏƒÏ…Ï Î¹Î¶Î±

Διά τούτο, αποφασίζομεν να διορίσομεν:

 • τον εξάδελφον του πρωθυπουργού, γραμματέα των οικονομικών του Υπουργείου Εξωτερικών
 • την σύζυγον του εξαδέλφου μετακλητήν υπάλληλον εις το Υπουργείον Μεταφορών
 • την νύφην του πρωθυπουργού εις το γραφείον του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • τον πατέρα του Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής, διοικητή του ΟΑΣΘ
 • την κόρη της συμβίας του διοικητή του ΟΑΣΘ, αρχικώς Διευθύντριαν Γραφείου Πρωθυπυοργού εις Θεσσαλονίκην και ύστερον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης
 • την αδελφή της προαναφερθείσης στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
 • την συμβία του διοικητή του ΟΑΣΘ και μητέρα της νυν Υπουργού Μακεδονίας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης
 • τον σύντροφο (sic) της Περιφερειάρχου Αττικής διοικητήν της ΕΥΔΑΠ
 • τον αδελφόν της προαναφερθείσης μετακλητόν υπάλληλον εν τω Υπουργείω Πολιτισμού
 • τον ανεψιόν του Προέδρου της Βουλής διευθυντήν του διπλωματικού γραφείου του αξιαγαπήτου Πρωθυπουργού
 • τον αδελφόν του ως άνω επικεφαλής εις το γραφείον αντιπροέδρου της εθνοσωτηρίου κυβερνήσεως
 • τον αδελφόν της Υπουργού Τουρισμού εις το Υπουργείον Τουρισμού
 • την σύζυγον του γραμματέα Διαφανείας και Δικαιοσύνης, σύμβουλον εις το Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • την σύζυγον του μόλις αποπεμφθέντος Υπουργού Ναυτιλίας υπάλληλον του υπουργείου
 • τους πέντε ανεψιούς του υπαλλήλους εις το αυτόν Υπουργείον
 • την σύζυγον του πρ. υφυπουργού Αμύνης γενικήν γραμματέαν Δημοσίας Περισουσίας του ΥπΟικ
 • την θυγατέραν της Υφυπουργού Εσωτερικών εδικήν συνεργάτιδα του Υπουργού Αμύνης
 • τον υιόν του αναπληρωτού Υπουργού Δικαιοσύνης, αρμοδίου διά θέματα Διαφθοράς (χαχα- ζητώ την υμετέραν συγγνώμην, διότι μου εξέφυγεν ο γέλως) υψηλόμισθον υπάλληλον των Ελληνικών Πετρελαίων
 • την τροφόν και "δευτέραν μητέραν" του Εκπροσώπου τύπου της Κυβερνήσεως, επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, διά να ερευνήση αμερολήπτως και ακομματίστως το σκάνδαλον Νοβάρτις
 • την σύζυγον του πρ. Διευθυντού του ημετέρου Κομματικού ραδιοφώνου και νυν δημοσιογράφου της Κρατικής Τηλεοράσεως, στο Υπουργείο Εργασίας
 • τον γαμβρόν του Υπουργού Εξωτερικών υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, διά να προσέχη τον διεφθαρμένον διοκητήν της και προϊστάμενό του.
 • την σύζυγον του Σωτήρος του Έθνους και του Λαού μας προάγομεν από παστρικώς, καθαρώς και νομίμως διορισθείσαν μόνιμον εκπαιδευτικόν Πληροφορικής στα σχολειά (sic) μας εις καθηγήτριαν Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την αποσπώμεν δικαιωματικώς εις το Μετσόβειον Πολυτεχνείον, διά να κλαίη με την ησυχία της και εις τον τόπον του εγκλήματος καθ' εκάστην πέμπτην Ιουλίου.

Ζητούμεν ταπεινώς την συγγνώμην του ζεύγους του πρ. Υπουργού Ναυτιλίας και της πρ. Υπουργού Μεταναστεύσεως, αλλά και του ζεύγους του πρ. Υπουργού Οικονομίας και Αναπτύξεως και της πρ. Υφυπουργού Εργασίας, διά την αναγκαστικήν αποπομπήν των εκ των θέσεών, άστινας δικαιωματικώς κατείχον, κατόπιν λυσσαλέας επιθέσεως που εδέχθημεν υπό του συστήματος της διαπλοκής και της οικογενειοκρατίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για διαγγελμα σκιτσο

Ημείς, όμως, λάβροι όντες κατά της οικογενειοκρατίας και του νεποτισμού, αναλαμβάνομεν την ευθύνην έναντι του αλανθάστου και σοφωτάτου ελληνικού λαού να αποδομήσομεν το κράτος-φέουδο που ωρισμένοι εθεώρουν τσιφλίκι των, με συνέπεια την καταστροφήν και την χρεωκοπίαν της ημετέρας πολιτείας.

Ημείς παλεύομεν, ως δυνάμεθα, διά την σωτηρίαν του τόπου.
Δεν είμεθα, δα, σαν και αυτούς.

Τουλάχιστον ημείς είμεθα καθαροί.
Ίσως τα χέρια ταύτα να υπογράφωσιν μερικούς ατύπους διορισμούς και τα μνημόνια δύο-δύο ως τους Χιώτας, αλλά τουλάχιστον... είναι καθαρά!
Οι άλλοι επί σαράκοντα έτη κατέστρεφον την χώραν.

Ή ημείς ή αυτοί (θα διορίζομεν το σόι μας)

Εκ της Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως, 
ο Άτυπος Εκπρόσωπος
(διά την ακρίβειαν, ο εξάδελφος του μπατζανάκη της θυγατέρας του γείτονος της συμβίας του πρωθυπουργού)


ΥΓ.: Αν επιθυμείτε και υμείς διορισμόν, έχετε τας εξής επιλογάς:
α. Ψηφίσατέ μας, ώστε να έχετε ελπίδας καλάς επ' αυτού
β. Ισχυρισθείτε ότι ο πάππος σας επολέμει μετά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εις τα όρη, όπως αποκτήσετε κληρονομικώ δικαίω το ηθικόν πλεονέκτημα του υμετέρου διορισμού έναντι του φαύλου παρελθόντος
γ. Δώστε εις τη θυγατέραν ή τον υιόν σας την άδειαν να νυμφευθώσι όποιον Συριζαίον μετά καρέκλας επιθυμούν
δ. Καθίσατε να σας (διεγράφη μία λέξη), διά να σας διορίσομεν ως συμβία ή σύντροφον.
ε. Σας διορίσομεν ή δε σας διορίσομεν,
εμείς θα σας... (διεγράφη μία λέξη)!


http://toixo-toixo.blogspot.com/