2.8.18

Πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης των ανέργων!

Αποτέλεσμα εικόνας για οαεδΞεκίνησαν οι αιτήσεις για 30.333 θέσεις  κοινωφελούς εργασίας, για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης των ανέργων.
Οι άνεργοι που θα εξαναγκαστούν να εργαστούν  με αυτό το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να συμβιβαστούν και  να το αποδεχτούν. Αντίθετα από την πρώτη ημέρα μέσα από τα σωματεία, μέσα από επιτροπές αγώνα θα πρέπει να οργανωθούν και να απαιτήσουν τα δικαιώματα τους και την εφαρμογή  της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στους ΟΤΑ.


Άρχισε την Τέταρτη 1 Αυγούστου  και θα διαρκέσει μέχρι και τις 20 Αυγούστου 2018 ώρα (12.00) η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, έως 67, για 30.333 θέσεις  και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών. Στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας». Το πρόγραμμα είναι έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».


Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υπερεκμετάλλευσης των ανέργων, αφού όσοι προληφθούν και εργαστούν για οκτώ μήνες θα πληρώνονται με υποκατώτατο μισθό, με μοναδικό κριτήριο την ηλικία τους. Δεν αναγνωρίζονται πτυχία, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση. Καταπατάτε και δεν εφαρμόζεται η  συλλογική σύμβαση για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ. Ενώ όσοι εργαστούν σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες (καθαριότητα, κοιμητήρια κ.λ.π.) δεν θα τους καταβάλλεται το ανθυγιεινό επίδομα.
Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 495,25  ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους   ηλικίας 25 ετών και άνω. Και σε 17,27  ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 431,75 ευρώ μηνιαίως για εργαζόμενους   ηλικίας κάτω των 25 ετών. Κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών, που προβλέπονται από την  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των εργαζομένων στους ΟΤΑ. Ενώ  υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ - ΕΤΕΑ.
Οι εργαζόμενοι αυτοί θα καλύψουν καθημερινές πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Δήμων, θα τους εκμεταλλευτούν για οκτώ μήνες και μετά θα τους ρίξουν και πάλι  στο καιάδα της ανεργίας. Απολύονται   αυτοδικαίως με τη λήξη του προγράμματος, χωρίς καμία αποζημίωση .
Οι άνεργοι που θα εξαναγκαστούν να εργαστούν  με αυτό το πρόγραμμα δεν θα πρέπει να συμβιβαστούν και  να το αποδεχτούν. Αντίθετα από την πρώτη ημέρα μέσα από τα σωματεία, μέσα από επιτροπές αγώνα θα πρέπει να οργανωθούν και να απαιτήσουν τα δικαιώματα τους και την εφαρμογή  της συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Κυβέρνηση και δήμαρχοι μέσα από αυτό το πρόγραμμα της λεγόμενης κοινωφελούς εργασίας, ως εργοδότες επιβάλουν μια βάρβαρη πολιτική, φτηνής εργασίας  με ημερομηνία λήξης. Ανακυκλώνουν τους ανέργους και κτυπούν την μόνιμη σταθερή εργασία. Υλοποιούν με αυτό τον τρόπο μια από τις στρατηγικές πολιτικές του κεφαλαίου και της εργοδοσίας  που είναι η ελαστικές σχέσεις εργασίας, η εκ περιτροπής φτηνή και όχι μόνιμη εργασία, με αξιοπρεπή μισθό.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους.
 • Άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Nο 8/2018 και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς.

Οι δυνητικά «ωφελούμενοι» άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι «ωφελούμενοι » κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής 9 αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:
 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες
 3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
 4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
 5. Ηλικία
 6. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
 8. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ)
 9. «Ωφελούμενοι »  που δεν είχαν  τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες  ή υπό υλοποίηση δράσεις  «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ.  Αύγουστος 2018