31.12.17

Ο Αγιος Βασίλειος & η Πρωτοχρονιά

            Χειρόγραφο κείμενο

  + Ιωάννου Γ. Νιώτη
Συνταγματάρχου Χωροφυλακής
Ιωάννης Νιώτης
Συνταγματάρχης Ε.Β.Χ