17.12.17

221.000€ νοίκι πληρώνει το δημόσιο σε κτήριο που δεν χρησιμοποιεί!