6.4.17

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Πως θα παραμένουν μέχρι τα 58 τα στελέχη των ΕΔ


Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για την παραμονή στελεχών στην υπηρεσία μέχρι τα 58 έτη ηλικίας τους.
Σύμφωνα με το κείμενο που έχει τεθεί σε διαβούλευση παραμένουν μέχρι:
“Το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν το ως άνω ηλικιακό έτος.

 Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. α’ της παρ. 1 ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. β’ της ίδιας παραγράφου, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατά περίπτωση”.
Όλο το άρθρο:
Άρθρο 01 – Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδου Ανωτάτου Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), εάν πρόκειται για αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τίθενται/παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10,11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού,12 έως 14 και 16 έως 22 του ν.2439/1996 (Α’ 219) και οι οποίοι:
α) Κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αποστρατευομένων για λόγους υγείας, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.
β) Έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περιπτ. α’ της παρ.8 του άρθρου 18 του ν.2439/1996, υποχρεούνται σε αποστρατεία λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους.
2. Για την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου:
α) Η σχετική απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων κοινοποιείται στους αξιωματικούς της περίπτ. α’ της παρ.1 αμελλητί.
β) Οι επιθυμούντες να τεθούν/παραμείνουν ΕΟΘ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα :
αα) Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων, οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. α’ της παρ.1.
ββ) Το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. β’ της παρ.1.
γ) Η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση άμεσα και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου. Εάν δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης, η ως άνω Διεύθυνση την απορρίπτει για τυπικούς λόγους. Εάν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής της αίτησης, αυτή υποβάλλεται άμεσα μαζί με τον ατομικό φάκελο του αιτούντος στη Γραμματεία Συμβουλίου του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΣΑΓΕ κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, συγκαλούμενο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης της αίτησης στην ως άνω Γραμματεία. Το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού.
δ) Η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας για λήψη απόφασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης.
ε) Οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας. Εάν απορριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2439/1996, με την επιφύλαξη και των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες, οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. α’ της παρ. 1 ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. β’ της ίδιας παραγράφου και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ .
3. Οι αξιωματικοί, οι οποίοι τίθενται ή παραμένουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ:
α) Εξακολουθούν να φέρουν τον κατεχόμενο κατά τον χρόνο κρίσης τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες βαθμό.
β) Δεν δικαιούνται επίδομα κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, δυτών).
γ) Δεν μπορούν να καταλάβουν εκ νέου οργανικές θέσεις, εκτός αν προαχθούν επ’ ανδραγαθία.
δ) Δεν υπηρετούν σε θέσεις εξωτερικού.
ε) Κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 20, 21 και 22 του άρθρου 16 του ν.2439/1996.
στ) Με την επιφύλαξη των περιπτ. ζ και θ’ της παρούσας παραγράφου, την 1η Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν:
αα) Το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν το ως άνω ηλικιακό έτος.
ββ) Πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτ. α’ της παρ. 1 ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι προερχόμε-
νοι από την κατηγορία της περίπτ. β’ της ίδιας παραγράφου, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
ζ) Αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα:
αα) Εάν κριθούν μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις. Στην περίπτωση αυτή, με την κύρωση των σχετικών πινάκων προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί που κρίνονται μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κύρωση των σχετικών πινάκων.
ββ) Για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής επ’ αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής επ’ αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου.
γγ) Εάν κριθούν αποστρατευτέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, οπότε και αποστρατεύονται άμεσα με το βαθμό που φέρουν.
η) Αποστρατεύονται με αίτησή τους που υποβάλλεται οποτεδήποτε. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας.
4. Αξιωματικοί της περίπτ. α’ της παρ.1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ήδη κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους με τις τακτικές κρίσεις του έτους 2017 και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την κατά νόμο διαγραφή τους λόγω της αποστρατείας τους, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος για την ως άνω διαγραφή είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ημερών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί του προ-
ηγούμενου εδαφίου παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό για τους αξιωματικούς που προήχθησαν μετά την κρίση τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Αξιωματικοί της περίπτ. β’ της παρ.1 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο υπολειπόμενος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου χρόνος για τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερος του διμήνου και μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ήμερων, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
 militaire