16.12.16

Οι Ρώσοι πεζοναύτες θα περπατήσουν μόνο 27 km για να φτάσουν στην ΠΟΛΗ. Ας πάρουμε μια ιδέα

1
BY 242424V

Λένε κάποιο γνωστικοί « πόλεμος δεν γίνεται».
Εσείς τι λέτε με τι παλαβομάρα του σουλτάνου;
Ποιος μπορεί να τον έχει εμπιστοσύνη;
Η αχίλλειος πτέρνα των τούρκων είναι οι πλατειές αμμουδερές παραλίες της Μαύρης Θάλασσας σε απόσταση περίπου 27 χιλιομέτρων βορειο- ανατολικά της Κωνσταντινούπολης.

Όταν οι Ρώσοι κατέλαβαν την Κριμαία, τον Ερντογάν τον κατέλαβε κρύος ιδρώτας.
Από το μπαλκόνι τους στην Μαύρη Θάλασσα δηλ. την Κριμαία, οι Ρώσοι παρακολουθούν όλα τα τεκταινόμενα στην ΠΟΛΗ μέχρι και το ΑΙΓΑΙΟ.
Όταν άλλαξαν αυτές οι ισορροπίες, άλλαξε και ο Ερντογάν βιολί και αποφάσισε να γίνει φίλος του Πούτιν.
Πιάνεται όμως ο Τούρκος φίλος;
Οι Ρώσοι όμως πεζοναύτες δεν είναι τόσο φιλικοί και περιμένουν εκείνη την ευλογημένη εντολή-διαταγή.
«Πάρτε περπατώντας την ΠΟΛΗ»
ITAR-TASS 17: KALININGRAD REGION, RUSSIA. AUGUST 24. Russia's Baltic Fleet (BF) marines take part in over-the-beach landing exercises on the Baltic Sea coast. They have a task to seize a beachhead taken by a simulated enemy. (Photo ITAR-TASS / Igor Zarembo) 17. Ðîññèÿ. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. 24 àâãóñòà. Âî âðåìÿ ó÷åíèé ïî âûñàäêå ìîðñêîãî äåñàíòà íà íåîáîðóäîâàííîå ïîáåðåæüå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Èãîðü Çàðåìáî
Άλλωστε το σύνθημα τους είναι:
‘Victory is wherever we are!’
« H πρώτη ρωσική ναυτική δύναμη πεζικού ιδρύθηκε το 1705 και από τότε έχει αγωνιστεί σε πολλές πολέμους.
Οι Ρώσοι πεζοναύτες είναι εξοπλισμένοι με αμφίβια οχήματα, κινητά συστήματα αντιαρματικών και με ότι άλλο τεχνολογικό σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους και κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες.
Ο συνολικός αριθμός των Ρώσων πεζοναυτών ανέρχεται σήμερα σε περίπου 12.500 ανθρώπους. Το σύνθημά τους είναι « όπου και αν βρισκόμαστε, υπάρχει Νίκη!» tass.com/defense/
Κάποιες Φωτογραφίες της ρωσικής ναυτικής δύναμης του πεζικού από το πρακτορείο TASS.
ITAR-TASS 15: KALININGRAD REGION, RUSSIA. AUGUST 24. Amphibious vehicles are heading for the shore during Russia's Baltic Fleet (BF) over-the-beach landing exercises on the Baltic Sea coast. Servicemen of the 336th brigade of the BF Marines have a task to seize a beachhead taken by a simulated enemy. (Photo ITAR-TASS / Igor Zarembo) 15. Ðîññèÿ. Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. 24 àâãóñòà. Âî âðåìÿ ó÷åíèé ïî âûñàäêå ìîðñêîãî äåñàíòà íà íåîáîðóäîâàííîå ïîáåðåæüå Áàëòèéñêîãî ìîðÿ. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Èãîðü Çàðåìáî
Ίσως μετά από αυτές τις φώτο να σκεφτεί ο σουλτάνος καλύτερα όταν η αχαλίνωτη γλώσσα του μιλάει για απόβαση στα Ελληνικά νησιά του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2016: Russian marine infantry soldiers perform during a military show marking the 311th birthday of the Russian Naval Infantry. Yuri Smityuk/TASS Ðîññèÿ. Âëàäèâîñòîê. 26 íîÿáðÿ 2016. Ìîðñêèå ïåõîòèíöû Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà âî âðåìÿ äåìîíñòðàöèè ïðèåìîâ ðóêîïàøíîãî áîÿ íà ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëåíèÿõ ïîäðàçäåëåíèé ìîðñêîé ïåõîòû. Þðèé Ñìèòþê/ÒÀÑÑ
Τα ψέματα τελείωσαν ο Ερντογάν έχει απομονωθεί μετά την προσέγγιση Ρωσίας-Αμερικής σε πολλά επίπεδα.
Ήδη οι εξελίξεις τρέχουν και σε λίγο η τουρκική αλεπού που κάνει την έξυπνη θα τρώει μπάτσες από όλες τις πλευρές.
Με πίστη και ελπίδα