2.4.24

Ο αφρούρητος ελληνικός «θησαυρός» και η πυρηνική Τουρκία με αμερικανική βοήθεια!

  Γ. Καρακατσάνης


(Αναρτήθηκε από το Στρατηγό κ. Αθαν. Καραντζίκο)