2.1.23

ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ

*Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΡΕΤΕΣ*

Τά τρία μέρη τῆς ψυχῆς εἶναι: τό λογιστικό, τό θυμικό καί τό ἐπιθυμητικό.

*Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός γράφει:*


*Ἡ θεραπεία τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ λογιστικοῦ* εἶναι ἡ ἀδίστακτη πίστη στόν Θεό καί τά ἀληθινά καί χωρίς πλάνη ὀρθόδοξα δόγματα τῆς εὐσέβειας, ἡ ἀδιάκοπη μελέτη τῶν λόγων τοῦ Πνεύματος, ἡ καθαρή καί ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἡ εὐχαριστία πρός τόν Θεό. 

*Ἡ ἴαση καί ἡ θεραπεία τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ θυμικοῦ* εἶναι ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἀγάπη, ἡ πραότητα, ἡ φιλαδελφία, ἡ συμπάθεια, ἡ ἀνεξικακία καί ἡ καλοσύνη.

Ἐνῷ *ἡ ἴαση καί ἡ θεραπεία τῶν ἁμαρτημάτων τοῦ ἐπιθυμητικοῦ* εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἐγκράτεια, ἡ κακοπάθεια, ἡ ἀκτημοσύνη, τό μοίρασμα τῶν χρημάτων στούς φτωχούς, ἡ ἐπιθυμία τῶν μελλόντων ἐκείνων ἀθανάτων ἀγαθῶν, ὁ πόθος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπιθυμία τῆς θεία υἱοθεσίας. 

_Ἀντιγραφή ἀπό τό βιβλίο ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ τοῦ π. Δανιήλ Pupaza 

ἐκδόσεως τῆς Ἱ. Μ. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ Λαγκαδᾶ.

Επιμέλεια αναρτήσεως: ΦΜ