16.1.23

"ΑΝ"... όχι του Κίπλινγκ

 ___________________________________________________

Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθαν. Καραντζίκο