18.12.21

Αλήθειες που καίνε- Τελευταία προκήρυξη-προειδοποίηση από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου προς τους στασιαστές

 


ΑΘΗΝΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 1944

Τελευταία προκήρυξη-προειδοποίηση από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου προς τους στασιαστές. Αλήθειες που καίνε. Δυστυχώς δεν εισακούσθηκε από όλους και βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε ο τόπος.
'' Ἀξιωματικοὶ καὶ ἀντάρτες τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.,
Ἀπὸ 20ημέρου ἐστρέψατε τὰ ὅπλα ἐναντίον τῆς πατρίδος.
Τὰ ὅπλα αὐτὰ τὰ εἴχατε πάρει μὲ τὴν βοήθειαν τῆς μεγάλης μας συμμάχου Ἀγγλίας, γιὰ νὰ τὰ στρέψετε ἐναντίον τῶν Γερμανῶν.
Δυστυχῶς, οἱ Γερμανοὶ ἔφυγαν ἀνενόχλητοι καὶ τὰ ὅπλα τὰ ἐστρέψατε ἐναντίον τῶν συμμάχων μας, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ 4 χρόνια μᾶς βοήθησαν γιὰ νὰ ζήσωμε καὶ οἱ ὁποῖοι μᾶς προστατεύουν, ἀφ’ ὅτου ἐγίναμε Κράτος.
Οἱ πολιτικοί σας ἀρχηγοὶ δὲν ἐτήρησαν τὸν λόγον τους, διότι θέλουν νὰ ἐπιβάλουν τὴν Δικτατορίαν εἰς τὸν τόπον μας.
Μερικοὶ ἐξ αὐτῶν, ὅπως ὁ Τζήμας, εἶνε ὄργανα τῆς Βουλγαρικῆς προπαγάνδας.
Διέταξε εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν, στὰ Σχολεῖα, νὰ διδάσκουν τὴν Βουλγαρικὴν γλῶσσαν.
Οἱ στρατιωτικοί σας ἀρχηγοὶ εἶνε μερικοὶ φιλόδοξοι ἀποτυχόντες, οἱ ὁποῖοι θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ διοικήσουν τὴν δύσμοιρον Ἑλλάδα.
Ἀξιωματικοὶ καὶ ἀντάρτες τοῦ Ε.Λ.Α.Σ.
Χθὲς τὸ ραδιόφωνον ἐξήγγειλεν, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ βαδίζουν ἐναντίον τῆς Ἠπείρου.
Βούλγαροι εἰσῆλθον εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν καὶ σφάζουν.
Ὁποία προσβολὴ ! ! ! Οἱ νικηταὶ μετεβλήθησαν εἰς ἡττημένους.
Γιατὶ;
Εἰς τὰς τάξεις σας ὑπηρετοῦν Γερμανοὶ, Βούλγαροι, καὶ Ἰταλοὶ, ὑπὸ τὸ πρόσχημα δῆθεν, ὅτι εἶνε κομμουνισταὶ καὶ ὑπακούετε εἰς αὐτοὺς.
Ἕλληνες, γιατὶ δὲν σᾶς καλοῦν οἱ Βούλγαροι κομμουνισταὶ νὰ πᾶτε στὴν Βουλγαρία νὰ ἐπιβάλετε ἐκεὶ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς πρῶτα;
Νὰ ρίξετε τὴν Κυβέρνησίν των, ποὺ ἦταν σύμμαχος μὲ τοὺς Γερμανοὺς; νὰ διαλύσετε τὸν στρατόν της καὶ νὰ τὸν κάμετε μὲ καθοδηγητὰς καὶ καπεταναίους;
Ὄχι, δὲν σᾶς καλοῦν, μπήκανε μέσα εἰς τὰς τάξεις σας ἐκμεταλλευόμενοι τὴν φιλοδοξίαν,τὴν βλακείαν καὶ ἀσυνειδησίαν τῶν μωροδόξων ἀρχηγῶν σας γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν πατρίδα μας, νὰ μᾶς πάρουν τὴν Μακεδονίαν καὶ τὴν Θράκην.
Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον σᾶς καλεῖ διὰ τελευταίαν φορὰν νὰ στρέψετε τὰ ὅπλα ἐναντίον τῶν Γερμανῶν, τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν Ἰταλῶν ποὺ ἔχετε στὰς τάξεις σας καὶ ὕστερα νὰ καταθέσετε τὰ ὅπλα καὶ νὰ καταταγῆτε εἰς τὸν Ἐθνικὸν Στρατὸν καὶ νὰ πᾶμε ὅλοι μαζὶ ἐναντίον τῶν Γερμανοβουλγάρων.
Ὅποιος παρουσιασθῆ καὶ καταθέση τὸ ὅπλον ἐντὸς 48ώρου ἀμνηστεύεται.
Θὰ δικασθοῦν μόνον οἱ ἀρχηγοὶ καὶ οἱ δολοφόνοι.
Ὅσοι,συνεχίσουντὸν ἐμφύλιον πόλεμον θὰ δικασθῶσιν ὡς στασιασταὶ ἐν ὥρᾳ πολέμου καὶ προδόται τῆς πατρίδος. Ἡ περιουσία των θὰ δημεύεται ὐπὲρ τοῦ Ἔθνους.
Ἀπευθύνομαι τελευταίας πρὸς τὸν λαὸν τῆς ὑπαίθρου.
Γνωρίζω ὅτι σᾶς ἐπεβλήθη τυραννία, ἔχετε ὑπομονὴ.
Μὲ τὴν ἀπελευθέρωσιν Ἀθηνῶν καὶ Πειραιῶς ἔχομεν ὀργανώσει ἤδη 5 Ταξιαρχίας ἀρτίως ἐξοπλισμένας καὶ ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐπιβληθῆ τὸ Κράτος τοῦ Νόμου.
Εἰς ὁλόκληρον τὴν χώραν θὰ σᾶς ἀποδοθοῦν αἱ ἐλευθερίαι γιὰ νὰ ἐκλέξητε τὸ πολίτευμά σας καὶ τὴν Κυβέρνησίν σας.
Τὸ Ἔθνος μας θὰ καταλάβη πάλιν τὴν πρέπουσαν θέσιν μεταξὺ τῶν συμμάχων Ἐθνῶν, τὴν θέσιν ποὺ δικαιοῦται τὸ τόσον αἷμα.
Τὸ Κράτος τοῦ Νόμου θὰ ἐπιβληθῆ,
ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνη μεγάλη, εἴτε τὸ θέλουν, εἴτε ὄχι, οἱ ὀλίγοι στασιασταὶ καὶ οἱ ἐχθροί της.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Γ. Παπανδρέου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Πηγὴ: ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ
΄΄40 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ΄΄Αθήνα 1960-Εκδόσεις τυπογραφείο ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Β' τόμος Σελ. 637
_______________________
Αναρτήθηκε εις την Efenpress από τον Αντώνη Αντωνά