24.3.21

Κατακτοῦν τόν κόσμο τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά!

 


Ἐξετάσεις πιστοποιήσεως τῆς γνώσεως τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης σέ ὅλο τόν πλανήτη ἀπό τήν ἑταιρεία PeopleCert – Τό Proficiency τῶν “Classical Greeks”

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ἡ μόνη πού συνεχίζει νά ὁμιλεῖται ἀδιαταράκτως ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ὁμήρου ἕως τίς ἡμέρες μας, χωρίς ἀλλοιώσεις, εἶναι τό χρυσάφι τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἐμπνέει λαούς καί συνεγείρει ἐπιστήμονες. Τό σκίτσο πού δημοσιεύουμε στό κέντρο τοῦ πρωτοσελίδου μας ἐφιλοτεχνήθη ἀπό τήν Κλαούδια Μαρσέλλα Ρεστρέπο Λόπεζ, ἀρχαιολόγο μέ καταγωγή ἀπό τήν Κολομβία –πρόκειται γιά πρόταση ἀνεγέρσεως ψηφιδωτοῦ μνημείου– δείχνει πόσο μεγάλη ἕλξη ἀσκεῖ ἀκόμη καί σήμερα ἡ γλῶσσα μας στά πέρατα τοῦ πλανήτου.

Ὁ Κωνσταντινουπολίτης ἐπιχειρηματίας καί ἡγέτης τῆς ἑταιρείας πιστοποιήσεως γλωσσομαθείας PeopleCert, Βύρων Νικολαΐδης, ὁ ὁποῖος πρό κορωνοϊοῦ κάθε χρόνο ταξίδευε μία φορά τοὐλάχιστον σέ ὅλον τόν κόσμο, γνώρισε ἀπό κοντά τήν δύναμη, τήν ἀπήχηση, τήν γοητεία καί τήν ἀκτινοβολία πού ἀσκεῖ στούς λαούς ἡ ἑλληνική γλῶσσα στήν κλασσική ἐκδοχή της –στά ἀρχαῖα ἑλληνικά. Στίς ἀνά τόν κόσμο ἐπισκέψεις του διεπίστωσε τά ἑξῆς:

– Στήν Εὐρώπη τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ὅπως καί τά Λατινικά διδάσκονται ὡς γλῶσσα ἐπιλογῆς ἤδη ἀπό τόν 18ο αἰῶνα. Ἑκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στό ἐξωτερικό τά ἐπιλέγουν καί τά διδάσκονται ἀπό 4 ἕως 6 χρόνια στό Γυμνάσιο καί τό Λύκειο.

– Θεωρεῖται προνόμιο γιά τούς Εὐρωπαίους νά γνωρίζουν Ἑλληνικά καί Λατινικά γιατί αὐτό τούς καθιστᾷ πιό μορφωμένους. Λέγοντας «Ἑλληνικά» ἐννοοῦν τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ἐνῷ τήν σημερινή ἑλληνική γλῶσσα τήν ἀναφέρουν ὡς “Modern Greek”.

– Μαθαίνοντας τήν γλῶσσα, μαθαίνουν συγχρόνως τόν ἑλληνικό πολιτισμό, τήν Ἱστορία καί τήν Μυθολογία μας. Ἀναφέρονται μέ δέος στόν Ὅμηρο καί τούς ποιητές μας, ὑπενθυμίζουν διαρκῶς τήν πληθώρα τῶν ἐπιστημονικῶν λέξεων πού ἐτυμολογοῦνται ἀπό τά Ἑλληνικά.

– Μεγάλοι ἐκδοτικοί οἶκοι ὅπως τῆς Ὀξφόρδης καί τοῦ Cambridge ἐκδίδουν βιβλία διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν γιά ἀρχαρίους καί προχωρημένους. Τό Ἰνστιτοῦτο Polis τῆς Ἱερουσαλήμ ἔχει ἐκδώσει ὅλη τήν μέθοδο ἐκμαθήσεως τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς ζωντανῆς γλώσσης μέ τίτλο «Λαλεῖν τῇ κοινῇ διαλέκτῳ τῇ ζώσῃ». Ἀλλά κυκλοφοροῦν καί βιβλία γιά παιδιά, ὅπως ὁ μικρός πρίγκηψ Sherlock Holmes, Δόν Καμίλο, τό περιώνυμον λυχνάριον τοῦ Ἀλλαντίν, μεταφρασμένα ἀπό ξένους συγγραφεῖς, στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

– Τό blog http://www.akwn.net, ἐδῶ καί δέκα χρόνια, δημοσιεύει τίς διεθνεῖς εἰδήσεις μέ τίτλο «τά νέα ἑλληνιστί γεγραμμένα» ἀπό τόν Ἱσπανό καθηγητή Juan Cordech. Προσφάτως ἐδημιουργήθη ἕνα ἀκρόαμα-podcast μέ τίτλο «Ἑλληνιζόμεθα» ἀπό δύο Αὐστραλούς πού μιλοῦν στά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

– Πρίν ἀπό λίγο καιρό συζητήθηκε στήν Γαλλία ἡ ἔνταξις τῶν Λατινικῶν καί τῶν Ἑλληνικῶν στόν κατάλογο τῆς ἄυλης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς προκειμένου νά διαφυλαχθεῖ ἡ διδασκαλία τους. «Θεωρήσαμε ἀπαραίτητο νά διαφυλάξουμε τή διδασκαλία τῶν λατινικῶν καί τῶν (ἀρχαίων) ἑλληνικῶν, πού εἶναι οἱ βάσεις τῆς γαλλικῆς γλώσσας καί τῆς εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας καί εἶναι μιά εὐκαιρία νά δείξουμε στό κοινό τή σπουδαιότητα καί τήν ἰκμάδα τῶν ἀρχαίων γλωσσῶν» ὑποστηρίζει ὁ Γάλλος καθηγητής ἀρχαιολογίας Vincent Merkenbreack, πού ἡγεῖται τῆς πρωτοβουλίας αὐτῆς.

Ὅλα τά ἀνωτέρω, σέ συνδυασμό μέ τό γεγονός ὅτι σέ πολλά φημισμένα πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ λειτουργοῦν ἕδρες Ἑλληνικῶν Σπουδῶν, ὤθησαν τόν κύριο Νικολαΐδη νά σχεδιάσει μέ συστηματικότητα τό νέο ἐγχείρημά του. Τό «proficiency» γιά ἀρχαῖα! Ἡ LanguageCert, θυγατρική τῆς PeopleCert, ἡγέτιδος δυνάμεως στόν χῶρο τῶν πιστοποιήσεων ἐπαγγελματικῶν καί γλωσσικῶν δεξιοτήτων, ἔχει ἕτοιμη συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» τήν πρώτη, παγκοσμίως, πιστοποίηση Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλωσσομαθείας. Σέ συνεργασία μέ κορυφαίους Ἕλληνες καί ξένους Ἀκαδημαϊκούς, τά ὀνόματα τῶν ὁποίων θά ἀνακοινωθοῦν ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

Ἡ πιστοποίησις γιά τήν «μητέρα» ὅλων τῶν γλωσσῶν ἦταν γιά τόν Ἱδρυτή καί Διευθύνοντα Σύμβουλο τοῦ Ὁμίλου Βύρωνα Νικολαΐδη μία καίρια ἀπόφασις, στήν ὁποία ὁδηγήθηκε ἀπό τήν ἀγάπη του γιά τήν πατρίδα καί τήν γλῶσσα μας. Γεννημένος στήν Κωνσταντινούπολη ὁλοκλήρωσε τίς σπουδές του ὡς ἀριστοῦχος ἀπόφοιτος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου. Στό Ζωγράφειο ἀλλά καί στούς ἐκπαιδευτικούς γονεῖς του ὀφείλει τήν γνώση ἀλλά καί τήν ἀγάπη του γιά τήν ἑλληνική γλῶσσα.

Ὁ χρόνος ὑλοποιήσεως τοῦ ἐγχειρήματος δέν εἶναι τυχαῖος: ἡ πιστοποίησις αὐτή ἀποτελεῖ τήν συμβολή τῆς PeopleCert στόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνιων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, τήν σημαντική αὐτή ἐπέτειο γιά τήν χώρα μας.

«Γιατί εἶναι σημαντικό νά μάθει κάποιος Ἀρχαία Ἑλληνικά;» ρωτήσαμε τόν κ. Νικολαΐδη. «Γιατί ἡ γλῶσσα αὐτή εἶναι τό σημαντικώτερο θεμέλιο τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ» μᾶς εἶπε μέ περηφάνια καί προσέθεσε: «Γιατί γνωρίζοντας τό παρελθόν κατανοεῖς τό παρόν, δημιουργεῖς τό μέλλον! Γιατί πρέπει νά ἀναγνωρίζεται καί νά πιστοποιεῖται ἡ γνώση καί ἡ κατανόηση τῆς γλώσσας, σέ ὅσους τήν κατέχουν, ἀλλά καί νά ἐνθαρρύνουμε τούς νέους νά τήν ἀγαπήσουν, νά τή διδαχθοῦν. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα ἐπέδρασε στή διαμόρφωση τῶν γλωσσῶν πολλῶν λαῶν. Πρέπει νά τήν κρατήσουμε “ζωντανή”». Ἡ πιστοποίησις τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν LanguageCert Test of Classical Greek θά ἐπιβραβεύει τούς μαθητές ἀνά τόν κόσμο, ἐνῷ παραλλήλως ἐκσυγχρονίζει τήν γλῶσσα καί τήν κατοχυρώνει στό διεθνές βιογραφικό ὅλων ἐκείνων τῶν νέων ἀνθρώπων πού κοπίασαν γιά νά τήν μάθουν.
Ποιός εἶναι ὁ ὅμιλος PeopleCert

Βεβαίως τά ἀρχαῖα ἑλληνικά καί οἱ ἐξετάσεις πιστοποιήσεως εἶναι ὁ καταληκτικός προορισμός στόν τομέα τῆς γλωσσομαθείας γιά τήν ἑταιρεία αὐτή. Ἔχουν προηγηθεῖ καί ἄλλοι. Ἡ δρᾶσις της στήν πιστοποίηση γλωσσῶν ἐκτείνεται σέ ὅλον τόν κόσμο. Διεξάγει ἐξετάσεις γλωσσομαθείας γιά λογαριασμό τῆς ΕΕ, τῆς ἀγγλικῆς ἀλλά καί τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως. Ὁ ὅμιλος μετά τό ἀποκλειστικό συμβόλαιο μέ τόν βρεταννικό φορέα AXELOS, στόν ὁποῖο συμμετέχει τό βρεταννικό δημόσιο γιά τήν διεξαγωγή ἐξετάσεων σέ ἕνα εὐρύ φάσμα ἐπαγγελματικῶν δεξιοτήτων, ὑπέγραψε νέο 4ετές συμβόλαιο μέ τό γαλλικό Ὑπουργεῖο Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως, Ἐρεύνης καί Τεχνολογίας. Ἐπίσης, διενεργεῖ online ἐξετάσεις καί πιστοποιεῖ σέ 25 γλῶσσες τούς ὑπαλλήλους τῆς ΕΕ μετά τόν Εὐρωπαϊκό Διαγωνισμό πού κέρδισε πρόσφατα.


https://www.estianews.gr/