21.3.21

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά για την Κυριακή της Ορθοδοξίας


 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑ:     (από 08,12΄)                                                                                                                      Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, διασώζουσα τὸ ἑνιαῖον καὶ ἀδιαίρετον, ἀπέκοπτε πάντοτε ἐκ τοῦ σώματός της, ὡς σεσηπότα μέλη, ὅλους ὅσοι ἐπιμένουν στήν πλάνη τῆς αἱρέσεως.

Ἔτσι ἀκριβῶς, οἱ Ἀρειανοί, οἱ Μοδεστιανοί, οἱ Νεστοριανοί, οἱ Ἀπολλιναρισταί, οἱ Εὐνομιανοί, οἱ Μονοφυσίται, οἱ Παπικοί, οἱ Προτεστάντες, ἀπεκόπησαν. Στοὺς πονηροὺς καὶ σκοτισμένους καιρούς μας ἔχουμε καὶ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία μὲ τὴν ἐπιδιωκομένη παγκοσμιοποίησι μάχεται σκληρὰ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σήμερα.


Οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας ἔδωσαν αἱματηρὲς πνευματικὲς μάχες, σφαγιάσθηκαν, ὑπέστησαν πολυώδινα βάσανα γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἀλλοίωσι τῆς Ἐκκλησίας μας. Χάριτι Θεοῦ ἐνίκησαν, ... Αὐτὸν τὸν θρίαμβο ἑορτάζουμε σήμερα!


Ὀφείλουμε κι ἐμεῖς, ἀγαπητοὶ, νὰ τοὺς μιμηθοῦμε, νὰ διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας ἑνωμένη καὶ ὀρθοτομοῦσα. Ὄχι γιατί κινδυνεύει ἡ ὀρθόδοξος ἀλήθεια. Εἶναι ἁγιοπνευματικὴ ἀλήθεια, τοῦ Θεοῦ ἡ Ἀλήθεια, καὶ δὲν διατρέχει κίνδυνο. Ἐμεῖς κινδυνεύουμε. Ὅταν ἐρωτοτροποῦμε μὲ τοὺς αἱρετικούς, κινδυνεύουμε νὰ ἀμβλυνθοῦμε, νὰ παρασυρθοῦμε, νὰ ἀκολουθήσουμε ὅλους ἐκείνους ποὺ κάνουν συμβιβασμοὺς καὶ νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν ἀπώλεια.


Φ.Μ