15.2.20

ΑΥΤOI ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( 12η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ… )


Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.

’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους, που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή .


« ‘Ο ‘Ηρόδοτος είναι ο πρώτος πού ονόμασε τά αφηγήματά του ‘Ιστορία». OLIVER TAPLIN
«Τά έργα τού Πλάτωνος καί τού ’Αριστοτέλους, τών δύο διδασκάλων τού ανθρωπίνου γένους, ονομάζονται πολιτικά, αλλά πράγματι είναι πραγματείες κοινωνιολογίας, αφού περιλαμβάνουν καί εξετάζουν όλες τίς διάφορες εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής καί πραγματεύονται μετ’ ίσης αμεροληψίας τά νομικά, οικονομικά, ηθικά, πολιτικά κ.λ.π. φαινόμενα, καί μέ φωτεινή ευγλωττία διευκρινίζουν τίς αμοιβαίες αυτών επιδράσεις καί τών πολυπλοκότατων συμπλεγμάτων».
ΑΧΙΛΕΥΣ ΛΟΡΙΑ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάντοβα
«Καταγόμαστε από τήν ‘Ελλάδα εκεί βρίσκονται οί ρίζες μας» . Μ. ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΩΦ
« ‘Η αθανασία τής ανθρωπότητος τόν χρειάζεται. Αυτό πού είδε ό ‘Ηράκλειτος, τήν θεωρία τού νόμου μέσα στό γίγνεσθαι καί τού παιγνιδιού μέσα στήν αναγκαιότητα, πρέπει νά τό βλέπουν ανθρώπινα μάτια από τώρα ώς τήν αιωνιότητα. ‘Ο ‘Ηράκλειτος ήταν εκείνος πού σήκωσε τήν αυλαία τού μεγίστου θεάματος».
ΦΡΕΙΔΕΡ. ΝΙΤΣΕ (Γερμανός φιλόσοφος, ποιητής (1844-1900)
«‘Ο ‘Ηράκλειτος ήταν ό πρώτος μεγάλος διαλεκτικός».
Π. ΧΑΒΕΜΑΝ
«Στούς ‘Ελληνες ελευθερία εσήμαινε βασιλεία τού Νόμου καί συμμετοχή στήν λήψιν αποφάσεων, όχι τήν κατοχήν αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων. Αυτή ή αντίληψις τής κοινότητος υπήρξεν ή ουσιαστική πηγή τών επιτυχιών τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας». M. FINLEY ’Αρχαία καί νεώτερη δημοκρατία
«‘Ο Σωκράτης υπήρξε ό πατήρ τής ηθικής».
ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ
«‘Η ‘Ελλάς είναι κάτι σάν δεύτερη πατρίδα μου, θαυμάζω απεριόριστα τόν Περικλή, είναι μία προσωπικότης πού θά ήθελα νά συναντούσα, όπως επίσης τούς αρχιτέκτονες καί τούς γλύπτες τού 5ου π.χ. αιώνος. ‘Ο Παρθενών είναι τό σύμβολο τής ’Αθηνάς καί τής Δημοκρατίας. Θά προτείνω στό Εύρωκοινοβούλιο, νά διαβάσουμε καλά τά λόγια τού Περικλέους». ΖΑΚ ΛΑΓΚ Υπουργός Πολιτισμού Γαλλίας
«Θείον καί αθάνατον τό πύρ τού Πινδάρου»
SCHILLER

«Οί Ευρωπαίοι σοφοί, φιλόσοφοι καί ποιητές συμφωνούν απολύτως στήν γνώμη ότι ή ’Αντιγόνη τού Σοφοκλέους από τίς αρχαίες ‘Ελληνικές τραγωδίες, αλλά καί από όλα τά έργα τέχνης πού εδημιούργησε τό ανθρώπινο πνεύμα, ήταν αυτό πού πλησίαζε περισσότερο στήν τελειότητα.
‘Η γνώμη αυτή αποτελούσε τό ειδικότερο περιεχόμενο μιάς άλλης γενικότερης αντι-λήψεως. ‘Η ’Αθήνα τού 5ου αιώνος εξέφρασε τήν υπεροχή τού ανθρώπου καί τού άνοιξε τούς ορίζοντες.
Οί φιλοσοφικές, ποιητικές καί πολιτικές πραγματώσεις της, σημάδεψαν τό ζενίθ τού οικονομικού πνεύματος». G. STAINER
«’Απ’όλες τίς ανθρώπινες φυλές, ή τελειότερη, ή ωραιότερη, ή πιό γοητευτική καί αξιοζήλευτη, ή μόνη πού συνεπαίρνει πρός τή ζωή, είναι ή ‘Ελληνική! Αυτή καί μόνον αυτή μέ ηνίοχους τούς στοχαστές της, οδηγεί τό άρμα τής σοφίας καί τής τέχνης μας. Πόσο ωραίοι υπήρξαν οί ‘Ελληνες!».
FRED. NITSE
«‘Ελλάς εστί ή μήτηρ τής Ευρώπης, εγέννησεν γάρ καί έτεκεν αυτήν. Δι’ ό, όσοι Ευρωπαίοι ή δυτικοί αισθανόμεθα τέκνα τής ‘Ελλάδος εσμέν».
ΧΟΥΑΝ ΑΡΖΑ Βάσκος διευθυντής τού ‘Ελληνοκεντρικού περιοδικού «‘Ιέραξ».
«‘Η φιλοσοφία είναι επικίνδυνη όταν δέν διαθέτει στό ακέραιο τά δικαιώματά της, καί αυτά τά δικαιώματά της τά δίνει μόνον ή υγεία ενός λαού, αλλά όχι οποιουδήποτε λαού. ’Ας στραφούμε τώρα πρός αυτήν τήν υπέρτατη αυθεντία πού αποφασίζει γιά τό τί πρέπει νά ονομάζεται υγιές σ’ένα λαό. Οί ‘Ελληνες επειδή είναι αληθινά υγιείς, δικαίωσαν μιά γιά πάντα τήν ίδια τήν φιλοσοφία, επειδή ακριβώς φιλοσόφησαν καί μάλιστα πολύ περισσότερο απ’ όλους τούς άλλους λαούς».
FRED. NITSE

«Μερικοί μάλιστα ’Ισλαμιστές θεωρούν τήν ‘Ελληνική πνευματική επίδραση ώς μιά ισχυρή συνιστώσα τού ’Ισλαμικού πολιτισμού».
WILCKEN ‘Ιστορικός
«‘Ο ‘Ελληνικός πολιτισμός είναι τό ωραιότερο άνθος τού είδους πού άνθησε ποτέ. ‘Ο νέος πολιτισμός (δυτικός) είναι τέκνο τού ‘Ελληνικού».
Α. ΤΟΥΝΒΕΕ The Legacy of Greece
«‘Οταν γνωρίσουμε σέ βάθος τήν αρχαία ‘Ελληνική επιστήμη καί μελετήσουμε τίς προτάσεις της, θά μπορούμε νά προχωρήσουμε μέ μεγαλύτερα βήματα στήν κατανόηση τού Σύμπαντος καί τών μυστικών του»
ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΗΤΛ Βραβείο Νομπελ Φυσικής

«Τόσον ή Βαβυλωνιακή κοσμολογία, όσον καί ή αρχαιοτέρα Σουμεριακή δέν είχαν κατωρθώσει νά υπερβούν τό επίπεδο τών μύθων.
Δέν υπάρχουν είς τήν Μεσοποταμιακή κοσμολογία συστήματα, όπως εκείνα τής ’Ιωνίας. Διά τούς λαούς τούτους ή κίνηση τών πλανητών καί ή περιγραφή τού ουρανού αποτελούσαν ζητήματα δευτερεύοντα». ΤΑΤΟΝ
«Oί ιδέες μας γιά τόν κόσμο έχουν μέ σαφήνεια αναπτυχθεί από τήν ‘Ελληνική φιλοσοφία». CHARLES SINGER Κολλέγιον Πανεπιστιμίου Λονδίνου
«Οί ‘Ελληνες παρουσιάζουν μίαν καταπληκτική αντίθεση πρός τούς άλλους λαούς. ’Εχουν τό ένστικτο τής ελευθερίας, λατρεύουν τόν νεωτερισμό καί αισθάνονται ακόρεστη δίψα γιά τήν πρόοδο.
Οί ‘Ελληνες ουδέποτε εδεσμεύθησαν μέ τό παρελθόν δι’ αλύσεων τυρρανικής παραδόσεως.
Καί ή θρησκεία των ακόμη ελάχιστα παρεμπόδισε τήν απεριόριστη ελευθερία τών εμπνεύσεών των.
’Ενωρίτερα επίσης, βλέπομε νά αναφαίνεται μεταξύ τών ‘Ελλήνων κάτι τό οποίον δέν ανεφάνη καί ούτε υπήρξε σέ άλλη χώρα τής ανατολής.
Πρόκειται περί τής ροπής τήν οποίαν έχουν οί ‘Ελληνες νά θεωρούν τά ανθρώπινα πράγματα ώς αποκλειστικώς ανθρώπινα, καί νά διανοούνται επί τών φυσικών φαινο-μένων ώς νά εξηρτάτο ή κατανόησή των από τήν ορθή λειτουργία τού λογικού τού ‘‘νού’’.
Καί ή ροπή αυτή εδημιούργησε τόν ‘Ελληνικό ορθολογισμό, πού ήταν αντίθετος πρός τήν πνευματική συγκρότηση καί εκδήλωση,τήν πνευματική μάλλον καθυστέρηση τών άλλων λαών.
‘Ομού δέ μέ τόν έρωτα πρός τήν ελευθερίαν καί μέ τήν ανεπτυγμένη αίσθηση πού είχαν πρός ό,τι καλό καί ωραίο, οί ‘Ελληνες προσέφεραν είς τούς μετέπειτα ανθρώπους καί τόν ορθολογισμό των ώς τό πολυτιμότερο δώρο πού προσέφερε ποτέ λαός είς τήν ανθρωπότητα». ΡΕΝΑΝ
«Τά μαθηματικά ώς επιστήμη βρήκαν τό δρόμο τους είς τόν αξιοθαύμαστο λαόν τών ‘Ελλήνων. Η διαπίστωση ότι οί Αιγύπτιοι δέν είχαν ιδέα τής Γεωμετρίας ώς επιστήμης, ενισχύεται από τήν άγνοια αυτών ώς πρός τόν υπολογισμό τού ύψους κ.λ.π.».
ΚΑΝΤ
«Στήν κλασσική αρχαιότητα, ό όρος αρμονία πού προέρχεται από τό όνομα μιάς Θεότητος τού έρωτος, έδειχνε τόν σοφό συνδυασμό διαφορετικών καί αντιθέτων στοιχείων.
Οί αρχαίοι ‘Ελληνες εχαρακτήρησαν ‘αρμονίες’’ τά διάφορα είδη τής κλίμακος τής οκτάβας καί τά ξεχώρισαν ανάλογα μέ τήν θέση τών τόνων καί τών ημιτόνων». ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Στοχαστές ανυπέρβλητοι καί ερευνητές επίμονοι καί αξιοθαύμαστοι επεδίωκαν νά πραγματοποιήσουν τό ιδανικό πού ονειρευόμεθα.
Θέλησαν είς μίαν τεράστια περίπτυξη νά αγκαλιάσουν καί νά ενώσουν όλες τίς δυνάμεις τής ψυχής καί τής σκέψεως, τής πείρας καί τής παρατηρήσεως, τόν ορθολογισμό καί τήν πίστη, γιά νά εξυπηρετήσουν, νά αφυπνίσουν καί νά καταστήσουν καλύτερους τούς ανθρώπους». ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ (αναφερόμενος στούς αρχαίους ‘Ελληνες)
«Οί’Αρχαίοι ’Ελληνες πρώτοι βρήκαν τήν ιδέα τής αληθινής καί αυθεντικής επιστήμης». HUSSERL
«‘Οταν μία φυλή δείχνει αρκετό αισθητήριο ώστε νά δημιουργήση έργα όπως αυτά πού μάς κληροδότησε ή ‘Ελληνική φυλή, θά ήταν πολύ παρά-ξενο νά παραμείνη στήν θρησκευτικήν της εκδήλωσι στό επίπεδο τού χοντροκομμένου φετιχισμού (ειδωλολατρείας).
Θά ήταν ανεξήγητο, ένα έθνος πού σέ όλα έδωσε τό μέτρο γιά τό τί μπορεί νά δώση ό άνθρωπος, νά μήν μπορέση νά ξεπεράση ειδικώς στήν θρησκεία, λατρείες πού ή ανοησία τους κάνει νά επαναστατεί στίς μέρες μας, τό μυαλό ακόμη καί ενός παιδιού». ER. RENAN «κριτική τής ιστορίας τών θρησκευμάτων»
«Ξαναστράφηκα πρός τήν ‘Ελληνική φιλολογία μέ πάθος πού εξέπληξε κι’εμένα τόν ίδιο. Ω! Τί υπέροχος λαός. Θεωρώ τόν εαυτόν μου πολύ τυχερό πού στάθηκα ικανός νά επανέλθω σ’αυτούς τούς μεγάλους δασκάλους, ενώ βρίσκομαι ακόμη σέ πλήρη υγεία καί ταυτοχρόνως ή κρίσης μου καί ή καλαισθησία μου έχουν ώριμάσει.
Στό σχολείο δέν μπορούσα νά υποφέρω τόν Ευριπίδη. Τώρα τόν ξαναδιαβάζω..... Τί ποιητής!». THOMAS MACAULAY Lίfe and Letters
«Δέν υπάρχει είδος πνευματικής δραστηριότητος στό οποίο νά μήν επεδόθησαν οί ‘Ελληνες». CHARLES SINGER Πανεπιστήμιον Λονδίνου

«‘Ωρισμένοι, βέβαια, μέ ζήλο προσπάθησαν νά δείξουν πόσα βρήκαν οί ‘Ελληνες στούς ανατολίτες γείτονες τους, καί μπόρεσαν νά μάθουν από αυτούς καί σέ πιό βαθμό ήταν διαφοροποιημένα αυτά πού απεκόμισαν. ’Ηταν πράγματι παράξενο θέαμα όταν έβαζαν πλάϊ-πλάϊ τούς δήθεν δασκάλους από τήν ανατολή καί τούς υποτιθέμενους μαθητές από τήν ‘Ελλάδα, καί όταν τοποθετούσαν τόν Ζωροάστρη δείπλα στόν ‘Ηράκλειτο, τούς ’Ινδούς δίπλα στούς Ελεάτες, τούς Αιγυπτίους δίπλα στόν ’Εμπεδοκλή, φθάνοντας μάλιστα στό σημείο νά εκθέτουν σέ θέα τόν ’Αναξαγόρα μαζύ μέ τούς Ιουδαίους καί τόν Πυθαγόρα μαζί μέ τούς Κινέζους…». ΝΙΤΣΕ
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.
Συνεχίζεται ……