4.9.19

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσος καί τόση μανία ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ;

.

Ἑρμηνεύοντας τό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, ὁ μακαριστός θεολόγος καί φιλόλογος Νικόλαος Σωτηρόπουλος γράφει: 

 Ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία τῶν  Ἰουδαίωνεἶναιαὐτή, ὅτι δέν πίστευσανκαί δέν ἀγάπησαν , ἀλλάκαί μίσησαν θανασίμωςτόνΥἱότοῦΘεοῦ. (1)

Γιατί ἄραγε τόσο μῖσοςκαί τόση μανία ἐναντίοντοῦΧριστοῦ;

Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στό κατά Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, κεφ. η’, στίχ. 43. Διαλεγόμενος μέ τούς ἀξιωματούχουςτοῦλαοῦ, τούς ἐρωτᾶ: 

Διατί τήν λαλιάν τήν ἐμήν οὐ γινώσκετε; Γιατί δέν παραδέχεσθε τόν λόγο μου;
Καί ἀπαντᾶ ὁ ἴδιος: Ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τόν λόγον τόν ἐμόν.Διότι δέν δύνασθε νά ὑπακούετεστό λόγο μου.

Γιατί οἱ ἀκροατές Του δέν μποροῦσαν νά ὑπακούουνστό λόγο Του; Διότι ἁπλούστατα δέν ἤθελαν. Ὁ λόγος τοῦΧριστοῦ περιέχει πολλά μή, πολλές ἀπαγορεύσεις, ἀπαγορεύσειςἁμαρτωλῶν πραγμάτων. 

Ὁ λόγος τοῦΧριστοῦἀπαιτεῖ θυσίες, πολλές φορές δύσκολες καίὀδυνηρές θυσίες. Καίἐκεῖνοιτέτοιες θυσίες δέν ἦσαν πρόθυμοι νά κάνουν.(1)

Τούς λέγει ὁ Κύριος: Ὑμεῖςἐκ τοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ, καί τάς ἐπιθυμίας τοῦ πατρός ὑμῶν θέλετε ποιεῖν.

Ἐσεῖςεἶστεἀπότόν πατέρα τόν διάβολο, καί θέλετε νά κάνετε τίς ἐπιθυμίεςτοῦ πατέρα σας.

Ἀπέναντι στούς πωρωμένους καί ἀμετανόητους ἀνθρώπους ὁ ἔλεγχος ἀπό τόν Ἰησοῦ εἶναι σφοδρότατος καί ὀξύτατος. Χωρίς περιστροφές καί χωρίς κοσμικές ψευτοευγένειες τούς λέει: 
Ὑμεῖςἐκτοῦ πατρός τοῦ διαβόλου ἐστέ.Δέν εἶστε παιδιά τοῦΘεοῦκαίτοῦἈβραάμ. Εἶστε παιδιά τοῦ διαβόλου. Καί τό βεβαιώνουν τάἔργα σας.
Τόν Νόμο τοῦΘεοῦτόν γνωρίζετε, ἀλλάτόνπαραποιεῖτεκαίτόνπεριφρονεῖτε. Λέτε,ὅτι εἶστε παιδιά τοῦἈβραάμ, δηλαδή τοῦΘεοῦ, ἀλλά μέ τά ἔργα σας ἀποδεικνύετε ὅτι εἶστε παιδιά τοῦ διαβόλου.

Μετά ἀπότήν βραχεία αὐτήἑρμηνευτικήεἰσαγωγή πάνω στους στίχους 43 καί 44 τοῦ η’ κεφαλαίου ἀπό τό κατά ἸωάννηΕὐαγγέλιο (1), οἱ συνειρμοί καθίστανται ἀναπόφευκτοι:

Τότε ὁ λαός, ὁ ἐν σκότει πορευόμενος.
Σήμερα οἱ ἐν ἀποστασίᾳ διάγοντες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Τότε οἱ ἀκριβεῖς μελετητές τοῦ Νόμου, ὑπερήφανοι καί ὑποκριτές.
Σήμερα οἱσχολαστικοί θεολόγοι, σπουδαγμένοι στα προαύλια τοῦ πάπα καί τῶν προτεσταντῶν, συνεπεῖς οἰκουμενιστές.

Τότε οἱ φύλακες τοῦ Νόμου.
Σήμερα οἱ ὑπερασπιστές τῶν θρόνων.
Τότε ἡ ἀπόρριψη τῶν διδαχῶν τοῦ Χριστοῦ, ἐξ αἰτίας ἀρνήσεως καί ἀδυναμίας. 
Σήμερα ἡ καταπάτηση τῶν διδαχῶν τοῦ Χριστοῦ καί ὁ ἐναγκαλισμός μέ τήν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐξαἰτίας βολέματος καί εὐκολίας.

Τότε ἡ παράβαση τοῦ Νόμου.
Σήμερα ἡ περιφρόνηση τῆς Χάριτος.
Τότε ἡ παρανόηση τοῦ λόγου τῶν Προφητῶν.
Σήμερα ἡ ποινικοποίηση τοῦ Λόγου τοῦ Προφητικοῦ καί ἡ περιφρόνηση τῆςΠατερικῆς μας Παραδόσεως. (2)
Τότε ἡ βούληση τοῦ συνεδρίου τῶν παρανόμων.
Σήμερα οἱ ἀποφάσειςτοῦ ‘’παγκοσμίου συμβουλίου ἐκκλησιῶν’’.(3)

Τότε ἡ καταδίκη τοῦ Χριστοῦ διά θανάτου σταυρικοῦ.
Σήμερα ὁ Χριστός ξανασταυρώνεται μέ τά λόγια καί μέ τά ἔργα μας.

Τότε οἱ σοφοί Νομομαθεῖς, Τόν ἀμφισβήτησαν καί Τόνεἴπανε πλάνο. 
Σήμερα ἀρχιερεῖς τινες καί πατριάρχες μέ λόγια καί μέ ἔργα ἀμφισβητοῦν τήν μοναδικότητά Του καί Τοῦ γυρίζουν τήν πλάτη.
Τότε ἔλεγχος ἐπέστη παρά Χριστοῦ σφοδρός τῶν Χριστοκτόνων.
Σήμερα ἔλεγχος ἔτι σφοδρότερος τῶν ἀμετανόητων νεοσταυρωτῶν ἀναμένεται. 

Ἐλεήμων, ἐλέησόν με ὁ Θεός.
 Ἐλέησόν με καί μή παραδειγματίσης με.


--------------------------------------------------------------------------------
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ:
(1)  ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, Τόμος Β’, σελ. 70-71, Νικολάου Σωτηρόπουλου, θεολόγου-φιλολόγου.
(2)  Εἶναι γνωστή ἡ ποινικοποίηση τοῦΠροφητικοῦκαίΠατερικοῦ λόγου τοῦ Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου.
(3)  Βάσει τῆςψευδοσυνόδουτῆς Κρήτης, πρῶταεἴμαστε μέλη τοῦ ΠΣΕ (τῆςκουρελοῦςτοῦ διαβόλου) καί μετά μέλη τῶν Τοπικῶν μας Ἐκκλησιῶν.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος τό λεγόμενο παγκόσμιο συμβούλιο ἐκκλησιῶν τό ὠνόμαζε ‘’κουρελοῦτοῦ διαβόλου’’.


4/9/2019