7.5.19

Ἀπάντησις εἰς τό ἀπό 29/4/2019 δημοσίευμα τοῦ SPUTNIK εἰς τήν Ἑλλάδα σχετικά μέ τό «ἰσλαμικό τέμενος».


6 Μαΐου, 2019ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ α
ΠΡΟΣ ΤΟ SPUTNIK
Ἀπάντησις εἰς τό ἀπό 29/4/2019 δημοσίευμα τοῦ SPUTNIK εἰς τήν Ἑλλάδα σχετικά μέ τό «ἰσλαμικό τέμενος».
Στο παρακάτω λινκ θα δείτε πως σκέφτονται οι λαθρόαλλοδαποί από όλα τα μέρη της γης, για το Ελληνικό έθνος και ιδιαίτερα για τον ιερότερο δρόμο σε όλη τη γη, της «ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ», από αρχής κόσμου.

Αἰκατερίνης Κίμωνος Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, δι’ ἑαυτήν καί ὡς ἐκπροσώπου πολιτῶν τῆς περιοχῆς καί τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἐξωρραϊστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΆ», ἑδρεύοντος εἰς τόν Βοτανικόν.
Κοινοποιουμένη: πρός τόν κ. Γεώργιον Καλαντζῆ, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα εἰς τό Μαρούσι Ἀττικῆς.
Τιμῶντας τήν ἐλευθερίαν τοῦ Λόγου καί τοῦ τύπου, εἲμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς ἐφιστήσωμεν, ἀπό τήν ἰδικήν μας πλευράν, τά κάτωθι:
Α. ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΕΣ ΔΙΚΕΣ
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Τεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον.
Σημειωτέον ὃτι ἒχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν.
Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετον καί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
 • Κατά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γεωργίου Καλαντζῆ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Κτηριακῶν Ὑποδομῶν τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ὑποδομῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, τοῦ κ. Ἡλία Ζαγοραίου, Εἰσαγγελέως, τ. Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί λοιπῶν ἐκκρεμεῖ ἡ ἀπό 10/9/2018 μήνυσίς μας ἐνώπιον τῆς κ. Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου διά τήν κατεδάφισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον, ἢδη ἀρξαμένων τῶν μαρτυρικῶν καταθέσεων ἐνώπιον τῆς 24ης Πταισματοδίκου Ἀθηνῶν.
 • Ὡσαύτως ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τῆς ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ἡ ἀπό 30/10/2018 προσφυγή μας διά τόν παράνομον καί ἀδιαφανῆ διαγωνισμόν εἰς τόν περιβάλλοντα ἐπίδικον χῶρον.
Β. ΕΠΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
 1. Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου τοῦ μαναδικοῦ εἰς τήν περιοχήν καί θά ἒπρεπε νά ἀπολαύουν αὐτόν ἐπί ἲσοις ὃροις ὃλοι οἱ Ἓλληνες πολῖτες ἐνῶ τώρα ἐπιδιώκεται ἡ παραχώρησις εἰς τήν συγκεκριμένην ὁμάδα.
 2. Εἶναι χῶρος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί δεξιά καί ἀριστερά του εὑρίσκονται ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί αὐτό εἶναι σφῆνα ἐνδιάμεσα εἰς τίς ἐγκαταστάσεις αὐτές.
 3. Ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου προϋπάρχει ἀπό ἐτῶν ἡ Ἑκκλησία τοῦ ΚΣΑΝ (Κεντρικό Συνεργεῖο Αὐτοκινήτων Ναυτικοῦ) τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ὁ Ἃγιος Χριστοφόρος.
 4. Ἐντός τοῦ ὑπεδάφους τοῦ ἐπιδίκου χώρου κεῖνται μέρος τοῦ Ἁρχαίου Δημοσίου Σήματος, τοῦ νεκροταφείου τῶν ἀρχαίων Ἐπιφανῶν Ἀθηναίων, ὡς καί ὁ Ναός τῶν Ἀρχαίων Τεσσάρων Θεῶν.
Ὁ χῶρος περιστοιχίζεται ἀπό τίς ὁδούς Ἁγίου Σάββα, Ἁγίας Ἂννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Τριάδος, Ὀρφέως, μέ τούς ἀντιστοίχους Ὀρθοδόξους Ναούς. Ἒναντι τοῦ χώρου αὐτοῦ κεῖνται τμήματα τῆς Ἁρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ, ὀλίγα μέτρα, ἐπί τοῦ σταθμοῦ τοῦ μετρό, τμῆμα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ, παρακείμενα ὁ Ἱερός Κεραμεικός κλπ. Ἓνας χῶρος ἀπολύτως καί ἀρρήκτως ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ. Ἓνας Ἱερός δι’ ἡμᾶς χῶρος ἐπί τῆς Παναρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού κατέληγεν καί καταλήγει εἰς τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα.
Ἓνας χῶρος Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί μέ ἂρρηκτη ἀρχαιολογική, ἱστορική καί πολιτιστική σημασία γιά μάς τίς Ἑλληνίδες καί τούς Ἓλληνες.
Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἶναι ἀποκλειστικῶς Ὀρθόδοξος Χριστιανικός καί Πανάρχαια Ἑλληνικός, ἡ τυχόν λειτουργία δέ τοῦ ἐπιδίκου τεμένους διακόπτει τήν πολιτιστικήν μας συνέχεια καί συνοχή, καί προσκρούει εἰς τόν Ν. 3028/2002, περί προστασίας τῶν ἀρχαιοτήτων καί τῆς ἐν γένει πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς, καί εἰς τό Ἂρθρον 24§1, 2, 6 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
 1. Ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου παράλληλα πρός τήν Ἱεράν Ὁδόν καί ὀλίγα μέτρα ἀπό τόν ἐπίδικον χῶρον λειτουργεῖ τό κατάλυμμα τῶν παράνομων μεταναστῶν ἢ μεταναστῶν, περίπου 2.200 ἀτόμων κατά τήν βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων πού περιμένουν τήν λειτουργία τοῦ τεμένους. Ἒτσι ὃμως θά δημιουργηθῆ μία ἰσλαμική πόλις πρό τῶν πυλῶν τῶν Ἀθηνῶν πού θά καταλύση σίγουρα τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν καί καταργεί τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης.
 2. Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους ἀκριβῶς αὐτόν τόν συμβολισμόν περιέχει, νά ἐπιδείξη «τοῖς πράγμασιν» τήν κατάλυσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης. Διότι οὐσιαστικά δέν ἐξυπηρετεῖ λειτουργικά παρά μόνον μόλις 300 -320 ἂτομα.
 3. Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους σημαίνει τήν κατάληψη τοῦ ἐπιδίκου χώρου διά παντός. Εἶναι καθαρά ἐποικισμός.
Πάντα τ’ ἀνωτέρω γνωρίζουν ἀπ’ ἀρχῆς τόσον ὁ κ. Καλαντζῆς ὃσον καί ἁπαξάπασα ἡ πολιτική ἡγεσία, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καί ἡ ἀνωτάτη Δικαιοσύνη (Εἰσαγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου, Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ, Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου) ὡς καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.
Γ. ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ἀξιότιμε κ. Καλαντζῆ,
 1. Ἒχετε καταλύσει τήν διάκρισιν τῶν ἐξουσιῶν ἐπεμβαίνων καί παρεμποδίζων τό ἒργον τῆς χειμάζουσας Δικαιοσύνης προεξοφλῶν ὃτι αἱ ἐκκρεμοῦσαι ἀποφάσεις θά συμβαδίζουν μέ τίς «προθέσεις» Σας καί εἶσθε ἀπολύτως πεπεισμένος ὃτι θά ἐκδοθοῦν αὗται κατά τήν «βούλησίν Σας», ἢ τήν «ἐπιταγήν Σας», ὣστε νά προσδιορίζετε αὐθαιρέτως τόν χρόνον ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπιδόξου τεμένους;
 2. Θά μπορούσαμε ἐμεῖς εἰς τήν ΜΕΚΚΑ τῶν ἀξιοτίμων μουσουλμάνων νά λειτουργήσωμεν ἓναν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος, θά ἦτο ἐφικτόν, θά ἦτο πρέπον;
Ἀναμένοντες τήν δημοσίευσιν τῆς παρούσης ἀπαντήσεως αὐτούσιας, ὡς ὀφείλετε, κατά τήν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου και τοῦ τύπου,
Διατελοῦμεν μετά πλείστης τιμῆς
 1. Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου
 2. Φιλιῶ Λαγοῦρα, ἐκπρόσωπος τοῦ ἀνωτέρω Συλλόγου
Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ             
Μαυρομιχάλη 182, Ἀθῆναι                      1ος όροφος               τ.κ.  11472
Τηλ.: 210 3632628   210 3614320                               Κιν.: 6972 073811Κι ο ιμάμης έκανε τον Κινέζο!

3 Μαΐου, 2019
ΕΞΩΔΙΚΟ
για την δημιουργία
του ισλαμικού τεμένους9.4.19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΒΗΛΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΑΧΕΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

ΕΞΩΔΙΚΟ για την δημιουργία του ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα