1.1.19

Εὐχὴ ἐπὶ τῷ νέει ἔτει 2019.


Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον λόγον.

φελοῦ ἢ ὠφέλει ἢ φεῦγε τάχιστα, 
ἐξαγοράζων τὸν χρόνον 
σῆς ἐπὶ γῆς βιοτῆς 
τῆς ψυχῆς ἐπ᾿ ἀγαθῷ καὶ ἴσθι τίμιος, 
πᾶσιν εὐχάριστος, πραΰς, 
αὐστηρὸς εἰς σεαυτόν, 
φιλάρετος, ἐλεήμων, 
ἐπιεικὴς τοῖς πλησίον, 
διδακτικὸς καὶ εὐσυμπάθητος.
ΦΜ