14.11.17

Αύριο η «D-Day» της ελληνικής οικονομίας: Αναδιαρθρώνονται (swaps) 30 δισ. ευρώ του ελληνικού χρέους

Αύριο Τετάρτη αναμένεται η νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές σύμφωνα με διαρροές εκ των Βρυξελλών όπου και η κυβέρνηση θα επιχειρήσει την αναδιάρθρωση (μετακύλιση για το μέλλον) ελληνικού δημόσιου χρέους συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ περίπου.

Επί της ουσίας πρόκειται για μεταφορά του 9-10% του ελληνικού χρέους σε κάποια μελλοντική στιγμή κατά την οποία αυτό θα είναι δυνατό να αποπληρωθεί, αποσυμφορίζοντας έτσι τα δημοσιονομικά της χώρας για τα επόμενα χρόνια και δίνοντας έτσι την δυνατότητα για την έκδοση ομολόγου με το οποίο η χώρα θα μπορεί να δανειστεί, χρησιμοποιώντας τα χρήματα αυτά για την δική της ανάπτυξη.
Κομισιόν, ESM και ΕΚΤ έχουβν δώσει το «πράσινο φως» και είναι ενδεικτό του κλίματος που επικρατεί για την Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πλέον οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να έχουν στα «χέρια» τους ίσως μετά και τα τελευταία κρούσματα απέχθειας των Ευρωπαίων πολιτών για την ΕΕ και τον λόγο ύπαρξής της
Η νέα έξοδος θα γίνει μέσω της ανταλλαγής (swap) 20 ομολόγων ονομαστικής αξίας 29,7 δισ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαίσιο του PSI με 5 ομόλογα ίδιας ονομαστικής αξίας που θα έχουν διάρκεια από 5 ως 25 έτη.
Αυτή τη φορά ο ΟΔΔΗΧ δεν θα ζητήσει νέα κεφάλαια από τις αγορές, αλλά θα επιχειρήσει να αλλάξει τη δομή του χρέους της
Εάν αυτό το καταφέρει θα μπορεί να υποδεχτεί πραγματικούς επενδυτές, δηλαδή τα γνωστά «pension fund» καθώς βάση καταστατικού αυτά δεν μπορούν να επενδύσουν σε χρεοκοπημένες χώρες.
Μέχρι αυτή την στιγμή στην Ελλάδα παρουσιάζονται μόνο τα vukture funds υπό μορφή... αρπαχτικών.
Θεωρείται βασικό στάδιο για να αλλάξει η κατηγορία των ελληνικών ομολόγων από junk σε κατηγορία επενδυτικής επιλογής (BBB investment grade) 
Ταυτόχρονα έτσι απαλάσσεται και η ΕΚΤ από κινδύνους εάν τελικώς εντάξει την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) 
Η κίνηση αυτή προετοιμάζεται από το 2013 με μεγάλη μεθοδικότητα από τον επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Στέλιο Παπαδόπουλο, ο οποίος επελέγη για τη θέση αυτή από την προηγούμενη κυβέρνηση.
Μόνο και με την φημολογία της κίνησης αυτής η απόδοση των ελληνικών ομολόγων έπεσε, κάτι που καταεικνύει ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενέργεια
Ο λόγος που επιλέχθηκε η μετακύλιση χρέους αντί για την αναχρηματοδότηση είναι πολύ απλός. Στα επόμενα οκτώ χρόνια λήγει ομολόγο του PSI bond που ωριμάζει τον Φεβρουάριο του 2025 και μοιραία θα επηρεαζόταν αρνητικά από τα ομόλογα του PSI.
Συνεπώς ένας δανεισμός που θα έληγε τότε θα προξενούσε πολύ σοβαρό πρόβλημα στην χρηματοδότηση της χώρας
Πρόκειται για μια έξυπνη κίνηση η οποία μπορεί να αποδειχτεί σε game changer και να δώσει στην χώρα την ώθηση την οποία ζητάει εδώ και οκτώ χρόνια
Οι Συμβάσεις Ανταλλαγής ή αλλιώς Swaps αποτελούν παράγωγα προϊόντα. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, και η αξία τους προσδιορίζεται κατά έμμεσο τρόπο από την τιμή ενός άλλου υποκείμενου μέσου. 
Υποκείμενα μέσα θεωρούνται οι μετοχές, τα ομόλογα, τα επιτόκια, οι χρηματιστηριακοί δείκτες αλλά και φυσικά προϊόντα, μεταλλεύματα, συνάλλαγμα κ.α. 
Τα παράγωγα διαχωρίζονται ανάλογα με το αν διαπραγματεύονται ή όχι σε οργανωμένες αγορές. Υπάρχουν παράγωγα τα οποία δεν διαπραγματεύονται στις οργανωμένες αγορές και ονομάζονται Over-the-Counter. 
Τέτοια παράγωγα προϊόντα είναι και τα swaps ή Συμβάσεις Ανταλλαγής. Στις οργανωμένες αγορές παραγώγων υπάρχουν αυστηροί κανόνες τους οποίους οι επενδυτές πρέπει να υπακούουν. Τα παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η προστασία έναντι των οικονομικών κινδύνων ενώ ο δεύτερος είναι η επίτευξη κέρδους μέσω των μεταβολών στις τιμές των υποκείμενων μέσω δηλαδή των εμπορευμάτων, των αξιών, των επιτοκίων, των οικονομικών δεικτών κ.λ.π.
Swαp ή Σύμβαση Ανταλλαγής αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για ανταλλαγή μελλοντικών χρηματοροών (legs) με τρόπο που έχουν προκαθορίσει μεταξύ τους. Τα χρηματικά ποσά που ανταλλάσσονται μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικά νομίσματα και σταθερά ποσά. Αλλιώς μπορεί ένα σταθερό ποσό να ανταλλάσσεται με ένα μεταβαλλόμενο, αβέβαιο ποσό ή το ποσό πληρωμής στο ένα νόμισμα να είναι σταθερό ενώ στο άλλο μεταβαλλόμενο. Υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες swap οι οποίες είναι οι εξής:
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (interest rates swap)
Συμβάσεις Ανταλλαγής Νομισμάτων (currency swap)
Συμβάσεις Ανταλλαγής Εμπορευμάτων (commodities swap)
Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών (equity swap)
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι τους οποίος αναλαμβάνουν οι επενδυτές σε τέτοιες συμβάσεις είναι ο Κίνδυνος Υποκείμενου Μέσου, δηλαδή ο κίνδυνος που προέρχεται από τις μεταβολές στην αξία του υποκείμενου μέσου, ο Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου, δηλαδή ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μη εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο των συμβατικών υποχρεώσεών του και ο Κίνδυνος Διακανονισμού, δηλαδή ο κίνδυνος να μην είναι εγκαίρως δυνατή η εκκαθάριση των προγραμματισμένων συναλλαγών. 
Η ανασφάλεια που δημιουργεί ο πιστωτικός κίνδυνος, έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με την διαμεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων στις Συμβάσεις Ανταλλαγής. Η πιο απλή Σύμβαση ανταλλαγής είναι το Plain Vanilla Interest Rate Swap, όπου ανταλλάσσονται ποσά που καθορίζονται από ένα σταθερό επιτόκιο (swap coupon). και από ένα κυμαινόμενο επιτόκιο επί κάποιου ονομαστικού κεφαλαίου (notional).
Έστω πως η μια τράπεζα Χ συμφωνεί να αγοράσει ένα 10% swap δηλαδή συμφωνεί να πληρώνει το σταθερό επιτόκιο και να λαμβάνει το κυμαινόμενο. Υποθέτουμε ότι το ονομαστικό κεφάλαιο δηλαδή το notional ανέρχεται στο ποσό των USD 200,000,000. 
Το σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται δηλαδή το swap coupon ανέρχεται στο 10% ενώ το κυμαινόμενο επιτόκιο ισούται με το εξαμηνιαίο LIBOR, έστω 5%. Ορίζεται εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμών. Ζητείται η πρώτη πληρωμή της Τράπεζας. Απάντηση: Θα υπολογίσουμε την πρώτη πληρωμή με τον εξής τρόπο: {(10%-5%)*200.000.000/2}=5.000.000 USD Άρα θα καταβάλλει κατά την πρώτη πληρωμή 5.000.000 USD.
pronews.gr