2.6.17

Ολική ανατροπή από την ΕΛΣΤΑΤ: Ανάπτυξη 0,4% το πρώτο τρίμηνο 2017!


Ολική ανατροπή στις αρχικές εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς με την αναθεώρηση που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ και η οποία δείχνει ότι σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις το ΑΕΠ κινήθηκε ανοδικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια μέτρηση.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,4%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2016, έναντι της μείωσης 0,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου στις 15/05/17. Σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε επίσης αύξηση κατά 0,4% έναντι της μείωσης 0,5% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου.
Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε άνοδο κατά 0,8% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2016 έναντι της μείωσης 0,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση του 1ου τριμήνου.
Οπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, οι διαφορές αυτές είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών μηνός Μαρτίου) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού).
Οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την εξέλιξη είναι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:
* Η αύξηση της τελικής καταναλωτικής δαπάνης κατά 1,5% (νοικοκυριά κατά 1,6% και Δημόσιο κατά 1%)
* Επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) που σημειώνουν αύξηση 11,9%.
* Οι εξαγωγές κινήθηκαν ανοδικά με ρυθμό 6,9% του ΑΕΠ αλλά παράλληλα οι εισαγωγές εμφανίζουν υψηλότερη αύξηση (15,2%).

Πώς εξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ την ανατροπή

Σχετικά με την διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της πρώτης εκτίμησης (flash estimate) του 1ου τριμήνου2017 του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) που ανακοινώθηκε στις 15/5/2017 και των προσωρινών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ΔΤ της 2/6/2017 διευκρινίζονται τα εξής:
1. Η πρώτη εκτίμηση (flash estimate) ανακοινώνεται 45 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς και αναγκαστικά βασίζεται σε περιορισμένες πηγές δεδομένων. Συγκεκριμένα, τα μόνα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το σύνολο της περιόδου (δηλαδή και για τους τρεις μήνες) είναι ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής, ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία και ο δείκτης τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο, οι εισαγωγές – εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού είναι διαθέσιμα για τους δύο από τους τρεις μήνες της περιόδου.
Επιπλέον:
– Η τελική καταναλωτική δαπάνη γενικής κυβέρνησης συνυπολογίζεται κατ’ εκτίμηση ενώ για τους φόρους είναι διαθέσιμα στοιχεία σε ταμειακή και όχι σε δεδουλευμένη βάση.
– Κατά την πρώτη εκτίμηση δεν είναι διαθέσιμοι οι βραχυχρόνιοι δείκτες κύκλου εργασιών των υπηρεσιών. Επίσης δεν είναι διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία απασχόλησης, τριμηνιαία στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών και στοιχεία φόρων σε δεδουλευμένη βάση.
– Ο συνυπολογισμός των στοιχείων αυτών, μόλις καταστούν διαθέσιμα είναι εύλογο να οδηγεί συχνά σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων κατά την ανακοίνωση που γίνεται 60 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς. Ειδικά για την ελληνική οικονομία ισχύουν σημαντικές ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν την παραγωγή μοντέλων πρόβλεψης. Τέτοιες είναι, μεταξύ άλλων, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), οι αλλαγές στη νομοθεσία που ρυθμίζει αποδοχές και φόρους, κ.ά.
Σημαντικές αναθεωρήσεις γίνονται συχνά και από άλλες χώρες. Ενδεικτικά, αν συγκρίνει κανείς την εκτίμηση (flash) με τα προσωρινά στοιχεία των χωρών – μελών της ΕΕ για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 θα διαπιστώσει αποκλίσεις που φθάνουν μέχρι και τη μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ (Φινλανδία), 0,6 μονάδες (Λετονία), 0,3 (Λιθουανία), 0,2 (Τσεχία, Μ. Βρετανία).
Επισημαίνεται ακόμη η πρόσφατη (26 Μαΐου 2017) αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την εξέλιξη του ΑΕΠ των Ηνωμένων Πολιτειών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε ετήσια βάση, από 0,7% που ήταν η πρώτη εκτίμηση, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο σε 1,2%.
Η ανακοίνωση των flash εκτιμήσεων δεν είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα διαβίβασης όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β του Κανονισμού (EE) Νο 549/2013 (ESA 2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αρκετές χώρες της ΕΕ (μεταξύ αυτών η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία) δεν δημοσιεύουν τέτοιες εκτιμήσεις. Επί του παρόντος η ΕΛΣΤΑΤ παραμένει στην ομάδα των Στατιστικών Αρχών που δημοσιεύουν flash estimates.
tribune