17.1.17

Αρχίζει το «κυνήγι» των καταθέσεων του παρελθόντος με τους πρώτους 250.000 καταθέτες να μπαίνουν στο «στόχαστρο» της Εφορίας

ΠΟΛΛΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ» ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ 


Χιλιάδες Ελλήνων θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι «ελέφαντες» καθώς αρχίζει η αποστολή ειδοποιητηρίων σε περίπου 250.000 καταθέτες οι οποίοι, σύμφωνα με τη διασταύρωση που έτρεξε το υπουργείο Οικονομικών με ειδικό λογισμικό εμφανίζονται να έχουν καταθέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που δήλωσαν από το 2002 και μετά.
Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι χιλιάδες φορολογουμένων δεν έχουν αρχείο της πρόετερης ζωής τους καθώς δεν ήταν υποχρεωμένοι να έχουν ενώ φυσικά δεν μπορούν να δικαιλογηθούν και οι συναλλαγές μεταξύ πολιτών.
Π.χ κάποιος φίλος δάνεισε στο χέρι κάποιον ένα ποσό σε ώρα που το είχε ανάγκη και αυτός το επέστρεψε μέσω τραπέζης.
Στην απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζεται ότι όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών πρόκειται να εκδώσουν εντολές ελέγχου έως και τις 31 Μαΐου 2017 σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα για φοροδιαφυγή με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών.
Στη συνέχεια θα αποσταλούν στους φορολογούμενους ειδοποιήσεις με τις οποίες ουσιαστικά θα τους γνωστοποιείται η δυνατότητα υπαγωγής τους στη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη κεφαλαίων. 
Σημειώνεται ότι η υπαγωγή στη ρύθμιση οδηγεί σε πληρωμή φόρου έως και περίπου 62% του ποσού που δηλώνεται από τα φυσικά πρόσωπα ενώ από τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε περίπου 26%. 
Εφόσον έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου οι συντελεστές προσαυξάνονται.
Η διασταύρωση που γίνεται με το ειδικό λογισμικό του υπουργείο Οικονομικών αφορά φορολογικές δηλώσεις και καταθέσεις από το 2002 έως το 2015.
Στο ειδικό ειδοποιητήριο- πρόσκληση θα αναγράφονται ο αριθμός, η ημερομηνία της εντολής ελέγχου, η φορολογική περίοδος ή υπόθεση καθώς και το είδος φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος.
Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων καθορίζονται ανάλογα με την ημερομηνία κοινοποίησης προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρων.
Έτσι:
1. Οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους έως την 23.1.2017, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε αυτούς προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12.12.2016) και δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμων ή οποιαδήποτε αντίστοιχη καταλογιστική πράξη. Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που αφορούν προσωρινούς διορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου ή προστίμων, οι οποίοι είχαν ήδη κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, κοινοποιούνται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα ημερών.
2. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις του, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε αυτόν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, κατά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).
3. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός ενενήντα ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, ή της ειδικής πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 κοινοποιείται σε αυτόν μετά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).