13.9.16

Από 1η Οκτωβρίου η υποβολή των φετινών δηλώσεων πόθεν έσχες - Ποιοι οι υπόχρεοι


Την 1η Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή των φετινών δηλώσεων πόθεν έσχες από τους περίπου 120.000 υπόχρεους. Οι δηλώσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά στοwww.pothen.gr.
Η διορία που έχουν οι υπόχρεοι είναι έως και το τέλος Δεκεμβρίου.
Δύο κατηγορίες υπόχρεων
Οσοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε υποχρεωτικά ελεγχόμενους και σε μη υποχρεωτικά ελεγχόμενους. Στην πρώτη κατηγορία θα είναι όλα τα πολιτικά πρόσωπα, οι αιρετοί, οι δικαστικοί και οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, όπως σημείωνε χθες κυβερνητικό στέλεχος.
Τι θα δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο
Το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες των υποχρεωτικά ελεγχόμενων θα είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου σε όποιον το επιθυμεί (όπως συμβαίνει σήμερα με το πόθεν έσχες υπουργών και βουλευτών).
Δεν θα δίνονται στη δημοσιότητα «ευαίσθητα» στοιχεία, όπως είναι διευθύνσεις κατοικιών, μετρητά που φυλάσσονται εκτός τραπεζικού συστήματος, αξίες τιμαλφών και άλλων πολύτιμων αντικειμένων, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.  
Πρόστιμα για όσους ξεχάσουν ή δεν κάνουν δήλωση 
Σε ό,τι αφορά τις ποινές, ο ισχύων νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1. Διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, επιβάλλεται σε όποιον υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με τα αρμόδια για την επιβολή όργανα, τη διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.
2. Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.
3. Ο υπαίτιος της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως ένα 1.000.000 ευρώ, αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης.
4. Τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή.
Τι θα πρέπει να δηλώσουν οι υπόχρεοι
Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ κρυμμένα στο σπίτι, κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα νομίσματα, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και λοιπά κινητά αντικείμενα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, δίκυκλα, πισίνες, σκάφη, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, λοιπά χρηματοικονομικά προϊόντα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις και αναλυτικά κατά πηγή προέλευσης όλα τους τα εισοδήματα πρέπει να δηλώσουν φέτος στις αρμόδιες αρχές
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που χρησιμοποιούν για την πρόσβαση στο taxisnet, 14 πίνακες. Αυτοί αφορούν:
1. Στοιχεία υπόχρεου ( ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, μητρός, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, φορέας, ιδιότητες με τις οποίες υποβάλλεται η δήλωση, κλάδος, βαθμός, καθήκοντα υπόχρεου, ημερομηνία διορισμού, ημερομηνία απόκτησης ιδιότητας, ημερομηνία απώλειας ιδιότητας, διευθύνσεις, τηλέφωνα, κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό).
2. Οικογενειακή κατάσταση (σύζυγος, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ συζύγου, ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση συζύγου) 
3. Στοιχεία ανήλικων τέκνων (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης)
4. Στοιχεία οικείων (παππούδες, γιαγιάδες, ενήλικα τέκνα, θετά τέκνα, γονέας, θετός γονέας, αδέλφια)
5. Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ( ποιος τα εισέπραξε, το είδος του εσόδου, το νόμισμα, το συνολικό ποσό)
6. Μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομόλογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος . 
7. Θυρίδες σε τράπεζες , ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα
8. Φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων μετρητά άνω των 15.000 ευρώ και τιμαλφή, πολύτιμα είδη , πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι εφόσον η αξία του ξεπερνά τις 30.000 ευρώ
9. Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα 
10. Ακίνητα- περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά 
11. Κάθε χρήσης οχήματα 
12. Πλωτά μέσα 
13. Εναέρια μέσα 
14. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση ή νομική οντότητα .