22.1.20

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του συνεργάτη μας Νικόλαου Ρούσση

2Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Ένας πολύ ωραίος Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, ο κ. Δημητρούλας, έκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία συγκεντρώνοντας με πολύ κόπο και μεράκι, όσα με θαυμασμό δια μέσου των αιώνων, είπαν για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι Έλληνες αλλά 150 ξένοι, κορυφαίοι επιστήμονες, φιλόσοφοι, διανοητές και γενικά άνθρωποι του πνεύματος.
Μας εμπιστεύτηκε αυτή την εργασία του, να την κάνουμε γνωστή σε όλο τον πλανήτη.
Και θα την κάνουμε!

Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.
’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες δημοσιεύσεις που θα ακολουθήσουν, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή.


«Εκείνος πού κατανοεί τόν Αρχιμίδην καί τόν Απολλώνιον, πρέπει νά περιορίση σημαντικώς τόν θαυμασμόν του διά τάς ανακαλύψεις τών νεωτέρων μαθηματικών καί σοφών», διότι, «είς τούς ‘Ελληνας –όπως αναφέρει ο Κικέρων- ή Γεωμετρία ηξιούτο μεγάλης τιμής. Ουδέν δέ παρ’ αυτών εθεωρείτο αξιολογώτερον από τά μαθηματικά». ΛΑΙΜΠΝΙΤΣ

«Η ‘Ελλάς είναι ή κοιτίς τού ευγενέστερου πολιτισμού πού εγνώρισεν ή ανθρωπότης. Είναι ή χώρα είς τήν οποίαν οφείλωμεν, ότι κάμνει τήν ζωήν ανωτέρα καί ώραιοτέρα». MAKENZY KING

«Υπερασπισθείτε την Ελλάδα, διότι εις αυτήν οφείλωμεν τα φώτα μας, τας επιστήμας, τας τέχνας και όλας τας αρετάς μας». ΦΡΑΓΚ. ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ (1694-1778) Γάλλος διανοητής. 

«Τό ‘Ελληνικό πνεύμα είναι ουσιαστικώς σύγχρονο». RICHARD ELMEN

«Sancte Socrates ora pro nobis». Μετάφ. ‘Αγιε Σωκράτη πρέσβευε καί υπέρ ημών». ΕΡΑΣΜOS ‘Ολλανδος Φιλόλογος

«’Από τό έντεχνο ύφος καί τό ύψος τών αρχαίων ρητόρων καί τών ποιητών καταλαβαίνεις τό πνευματικό επίπεδο τού λαού εκείνου. JOHN STUART MILL Αγγλος Συγγραφέας
.
«’Εκείνο πού χρειάζεται ή σύγχρονη τέχνη είναι ή συνειδητοποίησις τού παλιού ‘Ελληνικού πνεύματος ».
 Ρ. ΜΠΛΟΥΜΦΙΕΛΝΤ

«’Εκτός από τίς τυφλές δυνάμεις τής φύσεως κάθε τί άλλο πού ξεχωρίζει μέσα στόν ανθρώπινο πολιτισμό έχει ‘Ελληνική καί μόνο προέλευση». ΠΑΣΚΑΛ

«Είμαστε άναγκασμένοι νά αναγνωρίσουμε ότι οί ‘Ελληνες είναι κατ’ εξοχήν μεγαλοφυείς ανάμεσα στούς λαούς. Τό ‘Ελληνικόν έθνος έχει χαρακτηρισθή επανειλημμένως ώς κατ’εξοχήν μεγαλοφυές». ΕΓΚΟΝ ΦΡΗΝΤ Αυστριακός ‘Ιστορικός.

Συνεχίζεται.
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.!