3.11.16

Πρίν κρίνεις σκέψου - διδακτική ιστορία (*****) (Διαβάστε το!)Πρὶν ἀπὸ πολλ χρόνια σ ἕνα Δημοτικ σχολεῖο τῆς Ἀμερικανικῆς ἐπαρχίας ὑπῆρχε μία δασκάλαΤὄνομά της ἦταν κυρία Τόμπσον.Τὴν πρώτη μέρα τῆς καινούργιας σχολικῆς χρονιᾶςστάθηκε μπροστ ἀπὸ τ παιδι τῆς πέμπτηςτάξηςτοὺς συστήθηκε κα στ συνέχεια τοὺς εἶπε ἕνα μεγάλο ψέμα.
Ὅπως κα ο περισσότεροι ἄλλωστε δάσκαλοικοίταξε τοὺς μαθητές της κα τοὺς εἶπε ὅτι θ 
τος ἀγαπάει κα θ τοὺς προσέχει ὅλους τ ἴδο.Ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν ἀδύνατονγιατί ἐκεῖ στὴν μπροστιν σειράκάθονταν ἕνα μικρ ἀγόρι ΤέντυΣτάλλαρντ κυρία Τόμπσον εἶχε παρατηρήσει τὸν Τέντυ ἀπὸ τὴν προηγούμενη χρονι κα δὲν τὸνσυμπαθοῦσε ἰδιαίτεραΔὲν ἔπαιζε μ τ ἄλλα παιδιάδὲν συμμετεῖχε στὴν τάξητ ροῦχα του ἦτανσυνέχεια βρώμικα κα σίγουρα δὲν ἔκανε ὅσο συχν ἔπρεπε μπάνιο.


 Τέντυ ἦταν ἕνα παιδ πο τὴν δυσαρεστοῦσε ὅποτε τὸν ἔβλεπε γι αὐτὸ κα ἀπολάμβανε τὶς στιγμὲςπο σχημάτιζε μ τὸν κόκκινο στυλ της τ τεράστια Χ στ τετράδιά τουἔσβηνε τλάθη του βαθμολογοῦσε μ 6 κα μ 5 τὶς ἐργασίες του.


Στ σχολεῖοὅπου δίδασκε  κυρία Τόμπσονἦταν ὑποχρεωμένη ν ἐλέγχει τ παρελθὸν ὅλων τῶνπαιδιῶν πο ὑπῆρχαν στ τάξη τηςἈκόμη κα το μικρο ΤέντυἜτσι ὅταν ἄνοιξε τ ἀρχεῖα τουτὴνπερίμενε μία μεγάλη ἔκπληξη.


 δάσκαλος πο εἶχε τὸν Τέντυ στὴν πρώτη τάξη το Δημοτικο ἔγραφε γι αὐτόν:


« Τέντυ εἶναι ἕνα ὑπέροχο παιδ ὅλο χαμόγελοΕἶναι ὀργανωτικόςμελετηρὸς κα ἔχει καλοςτρόπουςΕἶναι μία ἔμπνευση γι τ παιδι πο βρίσκονται γύρω του


 δασκάλα πο εἶχε τὸν Τέντυ στ Δευτέρα Δημοτικο ἔγραφε: «Εἶναι ἐξαιρετικὸς μαθητήςτὸνσυμπαθοῦν πολ ο συμμαθητὲς του ἀλλὰ  ἴδιος μοιάζει πολ προβληματισμένος ἐπειδὴ  μητέρατου πάσχει ἀπὸ μία ἀνίατη ἀσθένεια κα  ζω στ σπίτι του πρέπει ν εἶναι πολ δύσκολη


 δασκάλα πο τὸν δίδαξε στὴν Τρίτη Δημοτικο ἔγραφε: « θάνατος τῆς μητέρας του το στοίχισεπολύ ἴδιος προσπαθε ν κάνει ,τι καλύτερο μπορεἀλλὰ  πατέρας του δὲν το δείχνει μεγάλοἐνδιαφέρον ἄσχημη κατάσταση στ σπίτι θ τὸν ἐπηρεάσει πολ σύντομαἂν δὲν ἀλλάξειγρήγορα κάτι


 δάσκαλος το Τέντυ στὴν Τετάρτη Δημοτικο ἔγραφε: « Τέντυ ἔχει παραιτηθε κα δὲν δείχνεικανένα ἐνδιαφέρον γι τ σχολεῖοΔὲν ἔχει πολλοὺς φίλους κα πολλὲς φορὲς κοιμᾶται στὴν τάξη


 κυρία Τόμπσον συνειδητοποίησε τ πρόβλημα κα αἰσθάνθηκε ντροπ γι τὸν ἑαυτό της.Αἰσθάνθηκε ἀκόμη χειρότεραὅταν ὅλοι ο μαθητές τηςτῆς ἔφεραν χριστουγεννιάτικα δῶρατυλιγμένα μ ἀστραφτερ περιτυλίγματα κα ὄμορφες κορδέλεςὍλοιἐκτὸς ἀπὸ τὸν ΤέντυΤ δικότου δῶρο ἦταν ἀδέξια τυλιγμένο σ ἕνα βρώμικοκαφ χαρτ πο μᾶλλον πρὶν ἦταν  σακούλα ἑνὸςπαντοπωλείου.


 κυρία Τόμπσον δυσκολεύτηκε ν τ ἀνοίξειΤ περισσότερα παιδι γέλασαν ὅταν ἔβγαλε ἀπὸμέσα ἕνα βραχιόλι πο εἶχε φτιάξει  ἴδιος μ σπάγκο κα πέτρες ἀλλὰ κα ἕνα ἀνοιχτόμισογεμάτομπουκάλι μ ἄρωμαΣηκώθηκε ἀπὸ τ θέση της κα σταμάτησε ἀπότομα τῶν γέλιο τῶν παιδιῶν ὅτανφώναξε δυνατ πόσο πολύ τῆς ἄρεσε τ δῶρο τουΣτ συνέχεια φόρεσε τ βραχιόλι κα ἔριξε λίγοἀπὸ τ ἄρωμα στ χέρι της.


 Τέντυ ἔφυγε τελευταῖος ἐκείνη τ μέρα ἀπὸ τὴν τάξηΒγαίνοντας ἀπὸ τ πόρτα γύρισε πρὸς τδασκάλα του κα τς εἶπε μ θλιμμένη φων «Σήμερα κυρία μυρίζετε σὰν τ μαμά μου


 κυρία Τόμπσον ἔκλαψε πολ ἐκείνη τ μέραἈπὸ τότε σταμάτησε ν μαθαίνει τ παιδι ἀνάγνωση,γραφ κα ἀριθμητικήἈντ΄ “αὐτοῦἄρχισε ν τ διδάσκει.


Ἀγαποῦσε ὅλα τ παιδι ἀλλὰ ἔδινε ἰδιαίτερη προσοχ στὸν μικρ ΤέντυΚάθε φορ πο τὸνβοηθοῦσε στ μαθήματά τουτ μυαλ του ἐμοίαζε ν ζωντανεύει.


Ὅσο περισσότερο τὸν ἐνθάρρυνετόσο πι γρήγορα ἀπαντοῦσε στὶς ἐρωτήσεις τηςΜέχρι τ τέλοςτο ἔτους Τέντυ εἶχε γίνει ἕνα ἀπὸ τ πι ἔξυπνα παιδι τῆς τάξης καίπαρ τ ψέμα της ὅτι θἀγαποῦσε ὅλα τ παιδι τ ἴδιο Τέντυ ἦταν πλέον κα ἐπίσημα  ἀγαπημένος της.


Τὴν ἑπόμενη χρονι  κυρία Τόμπσον ἀνέλαβε πάλι τὴν Πέμπτη Δημοτικο κα ἔβλεπε τὸν Τέντυμόνο στ διαλείμματαΜία μέραπρὸς τ τέλος το ἔτουςβρῆκε ἕνα σημείωμα κάτω ἀπὸ τὴν πόρτατο σπιτιο τηςΤ σημείωμα εἶχε τὴν ὑπογραφὴ το Τέντυ κα ἔγραφε: «Εἴσαστε ἀκόμη  καλύτερηδασκάλα πο εἶχα ποτ στ ζωή μου».


Ἔξι χρόνια μετ  κυρία Τόμπσον ἔλαβε ἄλλο ἕνα σημείωμααὐτὴ τ φορ μ τ ταχυδρομεῖο.


Ἦταν πάλι  Τέντυ κα τῆς ἔγραφε ὅτι εἶχε τελειώσει τρίτος σ βαθμ τ Λύκειοἀλλὰ ἐκείνη ἦτανἀκόμη  καλύτερη δασκάλα πο εἶχε ποτ στ ζωή του.


Τέσσερα χρόνια μετάπῆρε ἄλλη μία ἐπιστολὴ ἀπὸ τὸν ΤέντυΤῆς ἔγραφε ὅτι εἶναι δύσκολα στΠανεπιστήμιο ἀλλὰ πολ σύντομα θ ἔπαιρνε τ πτυχίο του κα μ καλ βαθμόΤελείωσε τ γράμματου γράφοντας ὅτι ἀκόμη ἐκείνη εἶναι  καλύτερη κα  πι ἀγαπημένη του δασκάλα πο εἶχε ποτέ.


Ἔπειτα ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἄλλο ἕνα γράμμα ἀπὸ τὸν Τέντυ ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του στταχυδρομικ κουτ τῆς κυρία ΤόμπσονΤῆς ἔγραφε ὅτι ἀφοῦ πῆρε τ πτυχίο τουἀποφάσισε νπροχωρήσει λίγο ἀκόμη τὶς σπουδές τουΤελείωνε τὴν ἐπιστολὴ γράφοντας ὅτι παραμένει καλύτερη κα  ἀγαπημένη του δασκάλα.


 κυρία Τόμπσον πῆρε ἀκόμη ἕνα γράμμα ἀπὸ τὸν Τέντυ ἐκείνη τὴν ἄνοιξηἈλλὰ αὐτὴ τ φορ τὄνομα μ τ ὁποῖο ὑπέγραφε,ἦταν διαφορετικόΔρΘίοντορ ΦΣτάλλαρντΤῆς ἔγραφε ὅτι εἶχε βρεμία κοπέλα κα ἐπρόκειτο ν τὴν παντρευτεΤῆς ἔλεγε ὅτι  πατέρας του εἶχε πεθάνει μερικ χρόνιαπρὶν κα ἀναρωτιόταν ἂν θ μποροῦσε ἐκείνην καθίσει στ θέση πο κάθεται  μητέρα τογαμπρο.


Φυσικ ἐκείνη τ ἔκανε… Πῆγε στ γάμο φορώντας στ χέρι ἐκεῖνο τ βραχιόλι ἀπὸ πέτρες πο τῆςεἶχε κάνει δῶρο  Τέντυ κα φορώντας τ ἄρωμα πο το θύμιζε τ μητέρα τουΤὴν στιγμ πο  Δρ.Στάλλαρντ τὴν ἀγκαλίασε τῆς ψιθύρισε στ αὐτί: «Σᾶς εὐχαριστῶκυρία Τόμπσονγιατί πιστέψατε σμέναΣᾶς εὐχαριστῶ τόσο πολ γιατί μ κάνατε ν αἰσθανθῶ σημαντικὸς κα μο δείξατε πὼς μπορν κάνω τ διαφορά».


 κυρία Τόμπσον μ δάκρυα στ μάτια το ἀπάντησε: «Τέντυκάνεις πολ μεγάλο λάθοςἘσὺ εἶσαιαὐτὸς πού μού ἔμαθε ὅτι μπορ ν κάνω τ διαφοράΔὲν ἤξερα πῶς ν διδάξω τοὺς μαθητές μουμέχρι πο σ γνώρισα


Προσπαθῆστε ν μὴν κρίνετε ἀπὸ τ περιτύλιγμα κα μὴν ὑποτιμᾶτε ποτ μ ποτ τὴν δύναμη ποἔχετε κα πο μπορε ν ἀλλάξει τὶς ζωὲς τῶν ἀνθρώπων γύρω σαςΑπολλώ Μοναχός
Ιερά Μονή Δοχειαρίου
63087 Δάφνη Αγίου Όρους
τηλ.  6944567223 
http://www.qrz.com/db/SV2ASP
φαξ. 2377023271


Μας το έστειλε ο συνεργάτης μας 
Παν.Κωνσταντίνου

ιατρός Βιοπαθολόγος-μικροβιολόγος