29.1.21

Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθι", ΙΕ' Λουκά (ιθ' 1-10),

 Νεανικές Αναζητήσεις 164, Δ. Λυκούδη Θεολόγου-Φιλολόγου