14.2.20

ΑΥΤOI ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΣΑΝ ΤΗΝ ( 11η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ… )

Γράφει ο συνεργάτης μας Νίκος Ρούσσης*

Ενώ εδώ, στην Πατρίδα μας , ορισμένοι, κατηγορούν κάθε θαυμαστή τού αρχαίου και νέου ‘Ελληνικού πολιτισμού, ως εθνικιστή και σωβινιστή, καθ’ ην στιγμήν δεν αποκρύπτουν τον θαυμασμό των, προς ξένους πολιτισμούς, τούς οποίους οι ‘Έλληνες (δήθεν) «αντέγραψαν» εμείς επικαλούμεθα, όχι ‘Έλληνες, αλλά ξένους επιστήμονας, (υπέρ των εκατόν πεντήκοντα, 150) πού διά μέσου των αιώνων, εκφράζουν τον θαυμασμό τους διά τους Έλληνες και το αξεπέραστο κάλλος τού διαχρονικού ‘Ελληνικού πολιτισμού.

’Αγαπητές φίλες και φίλοι.
’Εάν, διαβάζοντας αυτήν και τις επόμενες που θα δημοσιεύουμε κάθε δυο ημέρες, νοιώσετε την καρδιά σας να πάλλεται χαρούμενα στο στήθος σας και αν ακόμα δακρύσετε από υπερηφάνεια, αυτό σας κάνει πραγματικούς ΕΛΛΗΝΕΣ και υπερήφανους, που ανήκετε στην αθάνατη ‘Ελληνική φυλή…

« Οί ‘Ελληνες είναι ό πιό αξιόλογος λαός πού υπήρξε ποτέ ». J. St. MILLER
«Οί βίοι τού Πλουτάρχου ασκούν στήν νεολαία επίδραση βαθύτερη από εκείνη πού ασκούν τά βιβλία μερικών σημερινών σοφών μας . Οί ηγεμόνες καί οί πρίγκιπες θά έπρεπε νά μελετούν τούς “ παράλληλους βίους” τόσο πολύ ώστε νά τούς αποστηθίζουν». J.PAUL
« ’Από τά λίγα βιβλία πού διαβάζω τώρα στά γεράματα κυρίως μέ απορροφά ό Πλούταχος. Αυτόν εδιάβασα πρώτο ανάγνωσμα στά παιδικά μου χρόνια, αυτός θά είναι καί τό τελευταίο μου ανάγνωσμα προτού πεθάνω. Είναι σχεδόν ό μόνος συγγραφέας πού όσο περισσό-τερο τόν διαβάζω,τόσο πιό πολύ ωφελούμε πάντοτε». ΖΑΝ ΖΑΚ ΡΟΥΣΣΩ
«‘Οπως στήν ποίηση καί στά γράμματα γενικά, όπως στήν τέχνη, όπως στήν φιλοσοφία καί στά μαθηματικά, έτσι καί στήν ιστορία ή οφειλή μας πρός τούς ‘Ελληνες ξεπερνά κάθε μέτρο. Δέν ήσαν οί πρώτοι πού χρονολόγισαν τά γεγονότα, αλλά ήσαν οί πρώτοι πού χρησιμοποίησαν τήν κριτική στά γεγονότα. Καί τούτο σημαίνει ότι θεμελίωσαν τήν ιστοριογραφία». JOHN BURΥ Πανεπ. Cambridge Στό Έργο του «Οί ’Αρχαίοι ‘Ελληνες ‘Ιστορικοί»
Κατά τόν Αιγύπτιο ιερέα ΣΩΧΘΙ,
Οί ‘Ελληνες ήσαν τό: « Κάλλιστον καί ’Αριστον γένος έπ’ ανθρωποις. Πλάτων, «Τίμαιος»23 c
«Δέν υπάρχει ένδειξις ότι υπήρξε ποτέ, όπουδήποτε, φιλοσοφία πού νά μήν βρίσκεται κάτω από τίς ‘Ελληνικές επιδράσεις» J. BURNET The Legacy of Greece.
«Οί φανταχτερές διαστρωματώσεις τής ιστορίας, από τούς αιώνες τού “ θαύματος ” ώς τήν στιγμή τής “ ανάστασις ” έκαναν τήν ‘Ελλάδα λίκνο τών πνευματικών φώτων μας, τήν πιό εκπληκτική χώρα τού κόσμου». RENE PUAUX
«Στά μαθηματικά, στήν αστρονομία, στήν βιολογία,στήν φυσική, στήν βοτανολογία, στήν ζωολογία καί καθώς καί στίς ανθρωπιστικές επιστήμες τής φιλολογίας καί τής ιστορίας, ή Ελληνιστική εποχή ήταν ή πιό δημιουργική». G.MURRAY
« ‘Ο Πλούταρχος μάς ανέσυρε από τόν βόρβορο». MONTAIGNE
«Οί φάροι τής ‘Ελληνικής τέχνης θά φωτίζουν κάθε εποχή.
‘Ο ιδεαλισμός, ή αρμονία, τό μέτρο τών ‘Ελλήνων, ή αγάπη τους γιά τό φυσικό καί τό υγειές, ή απλότης καί ή μετριοπάθειά τους, αποτελούν τήν απαραίτητη ουσία τής καλής τέχνης σέ κάθε εποχή.
‘Η τέχνη τους μένει κλασσική, διότι αποκαλύπτει ό,τι πιό ωραίο καί μόνιμο ενυπάρχει στήν ανθρώπινη φύση.’Αν παραμελήσουμε τούς ‘Ελληνες, τήν φιλοσοφία τους, τήν ποίηση τους, τήν τέχνη τους, άν δέν τίς διδάσκουμε στά παιδιά μας θά καταστρέψουμε αυτό πού από τήν ’Αναγέννηση αποτελεί τήν πηγή αγνής χαράς καί λεπτών αισθημάτων γιά τόν πολιτισμένον άνθρωπο.
Θ’ανοίξουμε ένα χάσμα πού τά υλικά μας επιτεύγματα, ουδέποτε θά γεφυρώσουν». P. GARDNER

«Κανείς δέν αμφισβήτησε ποτέ τήν ομορφιά τής ‘Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Στόν Παρθενώνα αναγνωρίζουμε τήν υπέρτατη προσπάθεια τής μεγαλοφυίας στήν αναζήτηση τού ωραίου». Sir R. BLOOMFIELD
« ‘Ολοι οί κλάδοι τής λογοτεχνίας καί τής επιστήμης αρχίζουν μέ τούς ‘Ελληνες ». ΧΑΜ ΚΙΤΤΟ
«’Από παραθέσεις πού είδα, είχα μεγάλη εκτίμηση στήν αξία τού ’Αριστοτέλους, αλλά δέν είχα τήν παραμικρή αντίληψη γιά τό πόσο θαυμαστός άνδρας ήταν.
‘Ο Λιναίος καί ό Κυβιέ ήταν οί δύο θεοί μου, αλλά τώρα ανακαλύπτω ότι μπροστά στόν ’Αριστοτέλη ήσαν απλά μαθητούδια». DARWIN (in a letter to OGLE in 1882)
«Δέν αμφισβητώ τόν τίτλον τού ’Αναξιμάνδρου νά λέγεται πατήρ της Γεωγραφίας, αλλά πιστεύω ότι ό ’Εκαταίος εθεμελίωσε τήν επιστημονική Γεωγραφία». J. BURY Καθηγητής Πανεπιστημίου Cambridge

«‘Οταν ή αυλαία υψώθηκε γιά ν’αποκαλύψη τόν ‘Ομηρο, δέν υπήρχε Ευρωπαϊκή φιλολογία.
Πολύ πρίν πέσει στό ύστερο Βυζάντιο, είχαν ήδη διαμορφωθή οί κατευθύνσεις.
Αυτό υπήρξε ολοκληρωτικώς έργον ενός καί μόνον λαού, τών ‘Ελλήνων...Οί μεταγενέστεροι ανέπτυξαν τά ‘Ελληνικά φιλολογικά είδη, αλλά δέν στάθηκαν ικανοί νά προσθέσουν σ’αυτά». R.W.LIVINGSTONE
«‘Ο ’Αριστοτέλης είναι γίγαντας τής σκέψεως» ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

« Οί ‘Ελληνες πίστευαν στήν απόλυτη κυριαρχία τής εσωτερικής ζωής επί τών εξωτερικών πραγμάτων.
Πίστευαν ότι ή σοφία είναι πολυτιμότερη από τά κοσμήματα, ότι ή φτώχεια καί ή ασθένεια είναι ασήμαντα ότι ό καλός άνθρωπος είναι ευτυχής ό,τι καί νά τού συμβή.
Τόν σύγχρονο κόσμο απασχολούν εντονώτερα καί ακατάπαυστα τά όπλα, τά χρήματα, οί μηχανισμοί.
Τόν αρχαίο τόν απασχολούσαν περισότερο ό ανθρώπινος χαρακτήρας καί τό καθήκον ». G. MURRAY
« Τό λαμπρό παράδειγμα τού ’Αριστοτέλους πού πρώτος είδε είς τήν κοινωνίαν ένα γεγονός τής φύσεως έμεινε σχεδόν χωρίς μιμητές.
Τόν 18ο αιώνα βλέπει κανείς τήν ίδια ιδέα, νά ξαναγεννιέται μέ τόν Μοντεσκιέ». E.DURKHEIM
«Οί άνθρωποι θά ανατρέχουν πάντα στίς πηγές τής ‘Ελληνικής κλασσικής αρχαιότητος γιά νά δροσιστούν ΜΩΡΙΣ ΚΡΟΥΑΖΕ
«‘Ο Πλάτων καί ό’Αριστοτέλης ανέπτυξαν τήν ιδέα τής επιστήμης ώς επιστήμη». GOTTFRIED MARTIN
« ‘Ο ‘Ελληνισμός ξεκίνησε γιά νά γίνη παγκόσμιος καί λάμπει ώς σήμερα, σάν αστερισμός στόν ουρανό τών θνητών».
ΕΓΚΟΝ ΦΡΗΝΤΕΛ Αυστριακός ‘Ιστορικός
«Είναι υπεράνω όλων τό μάθημα πού έχουν νά μάς διδάξουν οί ‘Ελληνες καί αυτός είναι ό λόγος γιά τόν οποίο τά κείμενα τών μεγάλων φιλοσόφων τους εξακολουθούν νά έχουν τήν δύναμη νά προσηλυτίζουν τίς ψυχές όλων εκείνων πού δέχονται τήν διδασκαλία τους μέ ταπεινότητα». J. BURNET

«‘Ο ‘Ελληνικός πολιτισμός δέν είναι απλώς διαφορετικός, αλλά είναι εντελώς αντιθετικός πρός οιονδήποτε πολιτισμό τής εποχής του. Οί κεντρικές αξίες είναι μοναδικές, αμετάβλητες καί μή πολυπολιτισμικές».
V.D. HANSON – J. HEATH
«Είμαστε σέ τέτοιο βαθμό οί μακρινοί κληρονόμοι τών κοσμοθεωρήσεων πού γεννήθηκαν στά παράλια τού Αιγαίου πελάγους, πού προσπαθούμε νά βρούμε καί τελικά ανακαλύπτουμε μέσα σ’αυτές τήν καταγωγή δύο κοσμοθεωρήσεων ταυτοχρόνως αλληλοσυμπληρουμένων καί αντιπαρατιθέμενων.΄
Τήν θέαση τού κόσμου πού διέπει τίς φιλοσοφίες τού είναι από τή μία καί τήν θέαση τού κόσμου πού κατευθύνει τίς φιλοσοφίες τού γνωρίζειν, από τήν άλλη.
Πράγματι οί ρίζες τού δένδρου τής ζωής καί ή ρίζα τού δενδρου τής γνώσεως φύτρωσαν στή γή τής Μιλήτου, όπου γεννήθηκαν ό Θαλής ό ’Αναξίμανδρος, ό ’Αναξιμένης καί ό Λεύκιππος, στή γή τού Kολοφώνος όπου ήρθε στόν κόσμο ό Ξενοφάνης, στήν γή τών Κλαζομενών γενέτηρα τού ’Αναξαγόρα, στήν γή τής Σάμου, λίκνο του Πυθαγορισμού, στήν γή τής ’Εφέσσου πατρίδος τού ‘Ηρακλείτου, ενώ στήν μακρυνή Σικελία γεννιόταν ό ’Εμπεδοκλής». JEAN BRUN
«‘Ο Σωκράτης είναι ο πρώτος που κατέβασε τήν φιλοσοφία έκ τού ουρανού στή γή καί τήν εγκατέστησε στίς πόλεις καί στίς οικίες». ΚΙΚΕΡΩΝ

«‘Η σκοτεινότητα τού ‘Ηρακλείτου δέν προέρχεται ίσως μόνο από τό ύφος του ή τίς προθέσεις του, αλλά καί από τό μέγεθος τού μηνύματος πού φέρει.
’Αν δέν παύει νά μάς φωτίζη, άν λάμπει πάντα μέσα στήν αιωνιότητα τής επιστροφής της είναι γιατί τά σκότη της δέν μοιάζουν μέ εκείνα πού ακολουθούν τήν ημέρα μετά τό λυκόφως, αλλά μέ εκείνα πού ακολουθούν τήν αυγή πού γεννιέται.
Σκοτεινός ό ‘Ηράκλειτος είναι καί παραμένει όπως ή πηγή κάθε φωτός. Πού οφείλεται στό ότι εδώ καί είκοσιπέντε αιώνες τό πύρ τού ‘Ηρακλείτου δέν σταμάτησε νά καίει, ενώ τά επιστημονικά συστήματα έσβηναν τό ένα μετά τό άλλο;» JEAN BRUN

«Μέσα σ’αυτήν τήν μυστικιστική νύχτα πού σκέπαζε τό πρόβλημα τού ’Αναξιμάνδρου γιά τό γίγνεσθαι, εισεχώρησε ό ‘Ηράκλειτος από τήν’Εφεσσο καί τό φώτισε μέ μία Θεϊκή έκλαμψη».
ΝΙΤΣΕ.
« ‘Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός ξεκινάει από τήν ‘Ελλάδα». Β. ΓΙΑΙΓΚΕΡ …
Έρρωσθε και ευδαιμονείτε άπαντες εν παντί.
Συνεχίζεται ……
*