22.8.19

Αφιέρωμα στη προσεισμική Ζάκυνθο !Το χάσμα π’ άνοιξε ο σεισμός ευθύς εγιόμοσ’ άνθη…