22.3.19

Προσλήψεις σε Λιμενικό, Αστυνομία, Πυροσβεστική -Οι θέσεις και οι προθεσμίες


Έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία προσλήψεων, με διάρκεια συμβάσεων έως και 18 μήνες, σε Λιμενικό, Αστυνομία, Πυροσβεστική ενώ συζητείται και η στελέχωση υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό.
Συγκεκριμένα, το Λιμενικό προσλαμβάνει προσωπικό για τις ανάγκες πλοήγησης πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας του με αιτήσεις έως τις αρχές Απριλίου. Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται στην διεύθυνση κάθε φορέα, αντίστοιχα.
Επίσης, με νομοσχέδιο του υπ. Ναυτιλίας δίνεται το «πράσινο φως» και για προσλήψεις λιμενοφυλάκων. Παράλληλα, έχει  έχει ανοίξει και «παράθυρο» σε προσλήψεις στο Λιμενικό μέσω νέας προκήρυξης, χωρίς Πανελλαδικές.
Στην ΕΛΑΣ, με 742 νέες θέσεις ενισχύεται η Σχολή Αξιωματικών. Οι θέσεις αφορούν εκπαιδευτικούς (140 τακτικοί καθηγητές, 602 αναπληρωματικοί καθηγητές) ενώ αντίστοιχες θέσεις έχουν ανοίξει σε Αθήνα και Βέροια για να καλυφθούν οι ανάγκες διδασκαλίας του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019 – 2020. Αιτήσεις και εδώ, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου.
Τέλος, στο Πυροσβεστικό Σώμα, η Πυροσβεστική Ακαδημία ενισχύεται με 512 υπαλλήλους: 137 τακτικούς καθηγητές και 375 αναπληρωματικούς καθηγητές με αιτήσεις που θα είναι ανοιχτές έως 4 Απριλίου. Έμφαση δίνεται στη στελέχωση των σχολών Κηφισιάς, Θεσσαλονίκης, Πτολεμαΐδας.
ο Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει θέσεις για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών & στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:
 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
 Να μην υπερβαίνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες από την 01-01-1951 και μεταγενέστερα.
2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του ν.1256/1982 και ν.1305/1982 (περί πολυθεσίας) όπως ισχύουν.
3. Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι εν ενεργεία πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.
4. Οι υποψήφιοι προπονητές των αθλητικών ομάδων να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους.
5. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία πρέπει να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.
6. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για τη Σχολή Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συνολικά έως και τρεις (3) κωδικούς μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα / αθλητικές ομάδες και όχι πάνω από δύο (2) κωδικούς ανά ακαδημαικό εξάμηνο.
7. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συνολικά έως ένα (1)
κωδικό σε μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα.
8. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει για τη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας συνολικά έως και τρεις (3) κωδικούς μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα / αθλητικές ομάδες και όχι πάνω από δύο (2) κωδικούς ανά ακαδημαικό εξάμηνο.
9. Ο συνολικός αριθμός των κωδικών μαθημάτων / μη εξεταζόμενων μαθημάτων / ομάδων που κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει και στις τρεις σχολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).