20.5.20

Ἆρα ἴσως ἀντίδοτον εὑρήκασιν;


19 Μαίου 2020

Picture
Κατὰ τὸ εἰκός, τὰ περὶ τῆς νόσου ἔτι καὶ νῦν μένει ὡς τὰ κεφαλαία ἐν τῇ οἰκουμένῃ ἀγγέλματα, χθὲς δὲ νέον τι ἄγγελμα εἰς τὰς ἐφημερίδας ἀφίκετο ὃ ἴσως ἡμᾶς ἐᾷ μικρὸν φῶς ἐν τοιαύτῃ σκοτίᾳ διορᾶν.

τῆς μὲν νόσου ἐπιφανείσης, πᾶσαι αἱ ἐπιστημονικαὶ ἐπιχειρήσεις ἑαυτὰς ἔρριψαν εἰς τὸ ἰάτρευμά τι εὑρεῖν ὅ τι τέλος τούτῳ τῷ δυστυχήματι θείη, ἡ δὲ ὁδὸς χαλεπή τε καὶ βραδεία ἐστίν, δεῖ γὰρ τὸ ἰάτρευμα πρῶτον μὲν ἐν ζῴοις πειρᾶν, ἔπειτα δὲ ἐν ἀνθρώποις αὐτοῖς.

χθὲς δὲ Ἀμερικανή τις ἐπιχείρησις, Moderna ὀνόματι, ἤγγειλεν ὅτι ἀντίδοτον φάρμακον ὃ τὴν νόσον ἀμύνει εὗροι· κατὰ δὲ τὸ ἄγγελμα ὑπὸ ταύτης τῆς ἐπιχειρήσεως πεμφθὲν τὸ μὲν ἀντίδοτον ἤδη ἐν πέντε καὶ τετταράκοντα ἀνθρώποις ἐπειράσαντο οἳ ἑκόντες αὐτὸ ἐδέξαντο, οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν τὸ αὐτὸ ἀμυντήριον σύστημα ἐπιδείκνυνται νῦν καὶ οἱ τὴν νόσον ἤδη παθόντες καὶ νικήσαντες.

νῦν δὲ αὕτη ἡ ἐπιχείρησις ἤδη ἐξουσίαν ἔλαβε τὸ αὐτὸ ἀντίδοτον ἐν 600 ἀνθρώποις ταῖς ἐπιγιγνομέναις ἡμέραις πειρᾶν, ἐὰν δὲ αὕτη ἡ δευτέρα πεῖρα καλῶς ἀποβαίνῃ ὁ τρίτος καὶ τελευταῖος σταθμὸς ἔσοιτο ἂν τὸ αὐτὸ ἐν πεντακισχιλίοις ἀνθρώποις πειρᾶν, ὃ τῷ μηνὶ Ἰουλίῳ γένοιτο ἄν.

ἡ Moderna ἐπιχείρησις ἐν τῇ χώρᾳ Massachusetts κεῖται, τὸ δὲ τοῦ ἀντιδότου ὄνομα mRNA-1273 ἐστίν.

Το κείμενο μπορούν να το καταλάβουν μόνο όσοι εδιδάχθησαν τα αρχαία Ελληνικά στα σχολεία και  όχι τη γλώσσαν των αμορφώτων που καθιερώθηκε  τις τελευταίες 10ετίες στην Ελλάδα, την κατ΄ευφημισμόν "Δημοτικήν" και το κακό ολοκληρώθηκε με την κατάργηση των Αρχαίων Ελληνικών με επιστέγασμα και την εφαρμογή του μονοτονικού. Τώρα δεν απέμεινε παρά η κατάργηση των "ει- οι- η" και η αντικατάστασή τους με σκέτο "ι" καθώς επίσης και η κατάργηση του  "αι" με το "ε". Σε λίγο όποιος θα θέλει να μάθει Ελληνικά, θα πρέπει να εγγράφεται σε σχολεία της αλλοδαπής, όπου εκεί διδάσκονται τα αρχαία Ελληνικά τον πλούτο των οποίων δεν μπορούν να καταλάβουν τα πολιτικά ξόανα με αποφάσισαν  την κακοποίηση της γλώσσας.
Εμείς αναγκαστικά χρησιμοποιούμε περίπου την ίδια γλώσσα, γιατί φυσικό είναι να μη γίνεται κατανοητή οποιαδήποτε άλλη αφού οι τελευταίες γενεές από το νηπιαγωγείο το μόνο που εδιδάχθησαν ήταν για τους...νεκρούς του πολυτεχνείου  κ.λ.π    φαιδρά.
ΑΛΕΞ