9.4.20

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αθήνα, 8 Απριλίου 2020

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η διάρκεια ισχύος αδειών κυνηγετικών όπλων, που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, για ένα έτος από την ημερομηνία λήξης τους.