24.1.19

Σήμερον κρεμάται επί ψήφουΣήμερον κρεμάται επί ψήφου, η την άπασαν Ελλάδα δοξάσασα.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, η πεφιλημένη ημών Μακεδονία. 
Ψευδοίς λόγοις προδίδεται, η απαρτίζουσα τον κορμόν της Πατρίδας.  Ράπισμα καταδέχεται, ο Ελληνικός Λαός. 
Ηλοις προσηλώθη, η Αλήθεια της Ιστορίας.
Λόγχη εκεντήθη, το Σώμα της Ελλάδας.
Συμπάσχομεν τοις πάθεσί σου, Ελλάς, αγωνιζόμενοι δια την ένδοξόν σου Ανάστασιν...

Φ.Μ