28.9.18

Στέγη Φιλοξενίας Ἀπόρων «Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων»

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 38 10680 ΑΘΗΝΑΙ
Ἀθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018
ΘΕΜΑ: Στέγη Φιλοξενίας Ἀπόρων «Ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ Ἐλεήμων»
Πρός
Τήν Ἐρίτιμον Κυρίαν Ὑπουργόν Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης
& ΚοινωνικῆςἈλληλεγγύης
Σταδίου 29 Ἀθήνα
Ἐρίτιμε Κυρία Ὑπουργέ,
Τήν ἐν θέματι Στέγη Φιλοξενίας Ἀπόρων τήν διατηρεῖ τό Ἐνοριακό μας Φιλόπτωχο Ταμεῖο ἀπό τά τέλη τοῦ ἔτους 2013 καί πρόκειται γιά ἐνοικιαζόμενο κτίριο ἐπί τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Στρατηγοπούλου 2 καί Βατάτζη.

Εἶναι ἡ πρώτη στήν ἱστορία τῆς Ἐνορίας μας Στέγη Φιλοξενίας καί τό ἐγχείρημά μας ἦταν τολμηρό, ἀφοῦ κληθήκαμε ἐξαρχῆς, καί χωρίς καμία ἀνάλογη ἐμπειρία, νά ἀντιμετωπίσουμε σωρεία προβλημάτων καί ἐλλείψεων. Οἱ καλές μας προθέσεις καί ἡ ἀγάπη μας γιά τούς φιλοξενουμένους μας, ἐνίσχυε τίς ἐλπίδες μας γιά τήν ἐν καιρῶ ἐπίλυση τῶν προβλημάτων.
Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ ἐλπίδες μας διαψεύστηκαν. Τά προβλήματα, ὄχι ἁπλῶς δέν ξεπεράστηκαν ἀλλά πολλαπλασιάστηκαν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀδυνατοῦμε πλέον νά συνεχίσουμε καί ὅσα ἀρχικά ἐπράξαμε, ἀλλά καί νά θέτουμε σέ κίνδυνο τούς ἴδιους μας τούς φιλοξενουμένους.
Μέ περισσή λύπη, καί ἔχοντας ἐξαντλήσει κάθε προσπάθεια γιά τό ἀντίθετο, σᾶς  ἀνακοινώνουμε τήν κατεπείγουσα ἀνάγκη ἀμέσου ἐκκενώσεως τοῦ Κτιρίου λόγω ἀδιεξόδων οἰκονομικῶν, νομικῶν, ὀργανωτικῶν, ἰατρικῶν, ὑγειονομικῶν καί πλείστων ἄλλων προβλημάτων.

Ἐνδεικτικά καί ὅλως ἐπιγραμματικά:
1) Τό Κτίριο δέν ἀνήκει στήν Ἐνορία. Ἡ Ἐνορία μας τό μισθώνει ἀπό τρίτους καί καταβάλλει κάθε μήνα τό συμφωνηθέν μίσθωμα, τό ὁποῖο ἀνέρχεται σέ ἀπαγορευτικό πλέον γιά τήν δυνατότητα τῆς Ἐνορίας μας ποσό.
2) Ἔχουν γίνει ἀπό τούς φιλοξενουμένους καταχρήσεις σέ κατανάλωση ρεύματος καί νεροῦ, μέ ἀποτέλεσμα τεραστίων καί ἀπροβλέπτων δαπανῶν γιά τήν ἐξόφληση λογαριασμῶν ἠλεκτροδότησης, ὕδρευσης κ.λπ.
3) Τό Μισθωτήριο συμβόλαιο μέ τό ὁποῖο μισθώνουμε τόν χῶρο ἔχει λήξει ἤδη ἀπό τό Μάϊο 2018 καί ὀφείλουμε νά τό παραδώσουμε ἄμεσα στούς Ἐκμισθωτές, ἀπολύτως ἄδειο καί στήν κατάσταση στήν ὁποία τό παραλάβαμε. Ἡ παράταση τῆς μισθώσεως ἔχει ρητά ἀπαγορευθεῖ βάσει τοῦ ἀρχικοῦ συμβολαίου καί γιά τόν λόγο αὐτόν ἀντιμετωπίζουμε ἄμεσα τόν κίνδυνο ἐμπλοκῆς μας σέ δικαστικές διαμάχες. Σημειωτέον ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἀποκλείεται νά συνάψη νέα μίσθωση γιά τόν ἴδιο χῶρο, καθόσον, ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο συνιδιοκτῆτες του ἀπεβίωσε πρό διετίας καί δέν ἔχει παρουσιασθεῖ κληρονόμος ἤ κληρονόμοι αὐτοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά δημιουργεῖται ἐπ΄ αὐτοῦ νομικό κενό. Ἐπί πλέον ἡ νέα ἰσχύουσα νομοθεσία ἀπαιτεῖ ἄλλες προϋποθέσεις καί προδιαγραφές γιά τήν λειτουργία παρομοίων ξενώνων, στίς ὁποῖες δέν ἔχουμε τήν δυνατότητα νά ἀνταποκριθοῦμε.
4) Ἡ πλειοψηφία τῶν φιλοξενουμένων μας ἀντιμετωπίζει ἰατρικά προβλήματα, πολλά ἐκ τῶν ὁποίων ἰδιαιτέρως σοβαρά καί θά καταστοῦν ἐπικίνδυνα ( τόσο γιά τούς ἴδιους ὅσο καί γιά τούς τρίτους –συγκατοίκους καί λοιπούς– πού ἔρχονται σέ ἐπαφή μαζί τους), ἐάν δέν ἀντιμετωπισθοῦν ἀμέσως. Δέν διαθέτουμε τίς ἀπαραίτητες ἰατρικές γνώσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τέτοιων ἰατρικῶν προβλημάτων καί ἐπεισοδίων, ἀλλ’ οὔτε ἔχουμε τήν δυνατότητα νά παρέχουμε ἰατρική ἐπίβλεψη ἐπί 24ωρου βάσεως, οὔτε τόν ἀπαραίτητο φαρμακευτικό καί μηχανολογικό ἐξοπλισμό καί τό ἀπαραίτητο προσωπικό γιά τήν παρακολούθησή τους. Μεταξύ των φιλοξενούμενων ὑπάρχουν καί ἡλικιωμένοι, οἱ ὁποῖοι χρήζουν αὐξημένης προσοχῆς καί φροντίδος τουλάχιστον ἅπαξ ἡμερησίως.
5) Οἱ φιλοξενούμενοι δέν εἶναι εἰς θέσιν νά τηρήσουν τούς ἀπαραιτήτους Κανόνες Ὑγιεινῆς καί Ἀσφαλείας, οὔτε καί τούς λοιπούς Κανόνες Λειτουργίας τοῦ Ξενῶνος. Ὡς ἐκ τούτου ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐπικίνδυνες γιά τούς ἴδιους ἀλλά καί γιά τούς τρίτους καταστάσεις. Δυστυχῶς δέν ὑπάρχει ἡ ἀπό μέρους μας οἰκονομική δυνατότητα προσλήψεως προσωπικοῦ καθαριότητος οὔτε καί προσωπικοῦ ἀσφαλείας, τό ὁποῖο θά διαμένη μονίμως στό Κτίριο.
6) Κατόπιν, μάλιστα, τῆς ἀπό 2016 ἐκδόσεως τῆς ὑπ’ ἄρ. Δ23/οἴκ.19061-1457 Ἀποφάσεως (ΦΕΚ Β΄ 1336/2016) περί «Καθορισμοῦ πλαισίου ἐλαχίστων προδιαγραφῶν γιά Δομές Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν σέ Ἀστέγους», καί πάντοτε μέ σεβασμό στά ἀνθρώπινα πρόσωπα, καθίσταται πλέον καταφανές ὅτι ὁ Ξενώνας μας ἀδυνατεῖ νά ἀνταπεξέλθη στίς ἀπαιτούμενες προδιαγραφές καταλλήλου ὑποδομῆς καί λειτουργίας καί συνεπῶς ἡ ἄρνησή μας νά θέσουμε σέ κίνδυνο τούς φιλοξενουμένους μας, εἶναι φιλανθρωπία.
Καλοῦμε, λοιπόν, τό Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Πρόνοιας νά ἀναλάβη ἄμεσα τούς φιλοξενουμένους μας καί νά τούς μεταφέρη σέ ἱδρύματα καί ὑπηρεσίες, ἀσφαλῶς καί καταλλήλως διαμορφωμένες γιά τίς ἀνάγκες τους.
Μετά τιμῆς
Τό Δ.Σ. τοῦ Ε.Φ.Τ. τοῦ Ι.Ν. Ἄγ. Νικολάου Πευκακίων
Ὁ Πρόεδρος                                  Ἡ Γραμματέας                                         Τά Μέλη
                                                                                                                  Σωτήριος Λαιζηνός
                                                                                                                  Χαρίκλεια Βάρσου
π. Γεώργιος Χάας                       Σοφία Κατσουλάκη                           Χριστιάνα Βοσκοῦ
                                                                                                                    Ἄννα Τραμπούλη
Κοινοποίηση:
1) ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
2) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. N. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ