19.10.17

Γενικό Επιτελείο Στρατού: Προκήρυξη 91 θέσεων στις Ειδικές Δυνάµεις


Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προκηρύσσει 91 θέσεις οπλιτών και εφέδρων στις Ειδικές ∆υνάµεις του Στρατού Ξηράς, για ανακατάταξη ή επανακατάταξη, για βραχεία περίοδο 2 ετών, µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους, οι οποίες είχαν εγκριθεί για το έτος 2017 µε το (στ) σχετικό. 2.

Oι ενδιαφερόµενοι οπλίτες ή έφεδροι Ειδικών ∆υνάµεων, που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα του Παραρτήµατος «Α» και τους έχει απονεµηθεί οποιαδήποτε ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήµατος «∆», έως την 31 Οκτ 17.
Δείτε την προκήρυξη εδώ.