6.4.17

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Τέλος στα “συνδικαλιστικά παιχνίδια” στις ΕΔ! Τι ρυθμίστηκε οριστικά


Οριστικά τέλος στην προσπάθεια “πολυδιάσπασης” σε δεκάδες μικρά απροσδιορίστου προέλευσης και προθέσεων “σωματεία”, “ενώσεις”, “ομοσπονδίες” και άλλα σχετικά,θέτει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ με το άρθρο 32. Σ΄ αυτό το άρθρο ρυθμίζονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πως μπορούν να εκπροσωπούνται οι στρατιωτικοί αυστηρά για τα εργασιακά τους θέματα.

Τι προβλέπει το άρθρο:
Άρθρο 32 – Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982
1. Οι περιπτ. α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 (Α’ 79), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016 (Α’ 134), αντικαθίστανται, ως ε¬ξής:
«α. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει κάθε φορά, μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία: «Ένωση Στρατιωτι¬κών Περιφερειακής Ενότητας », στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης.
β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά οι πρωτοβάθμιες ενώσεις, με δήλωσή τους, κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της.».
2. Η παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5. Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Η συμμετοχή σε σωματείο του παρόντος νόμου είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή σε άλλο σωματείο το οποίο κατά το καταστατικό του συνδέει, με οποιονδήποτε τρόπο, την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του, με την ιδιότητα του εν ενεργεία στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος, και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιοδήποτε λόγο εκτός της ελληνικής επικράτειας, ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, νοείται οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Αττικής.».
3. Οι περιπτ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίστανται, ως εξής:
«β. Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους. Κατ’ εξαίρεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών ή/και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων ή/και Οργανισμών.
γ. Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν
προβλημάτων τους, τοπικού ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων, ενώ για κάθε ζήτημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς απευθύνονται εγγράφως αποκλειστικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.».
4. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, αντικαθίστανται, ως εξής:
«Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και ίσο με αυτόν που προβλέπει το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου.».
5. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν.4407/2016, προστίθενται παράγραφοι 15Α,15Β και 15Γ, ως εξής:
«15Α. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους των εκλογών, ή, σε περίπτωση εκλογών πριν τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, στην αμέσως προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος κάθε Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν δήλωση με τον αριθμό και τα ονόματα των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δηλώσεως του ν.1599/1986 (Α’ 75), και η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές. Ειδικά για τις πρώτες εκλογές οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων που διενεργούνται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη κατά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας πρωτοβάθμιας οργάνωσης.
15Β. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ορίζεται αθροιστικά με το ίδιο μέτρο για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις, με βάση, αφενός τον αριθμό των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, με μέτρο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αναλογίας ένας (1) αντιπρόσωπος ανά εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και, αφετέρου, τον αριθμό των ψηφισάντων με μέτρο που δεν μπορεί να είναι κατώτερο της αναλογίας ένας (1) αντιπρόσωπος ανά τριάντα (30) ψηφίσαντες. Ως αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μετέχουν και τα εκάστοτε μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως εκλογής τους από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις.
15Γ. Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη και ο αριθμός ψηφισάντων είναι μικρότερα από το μισό του μέτρου που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο και το καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο.».
6. Στις παρ. 17 και 18 του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, οι λέξεις «εκλέγεται από το συνέδριο της Ομοσπονδίας», αντικαθίστανται από τις λέξεις «ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας».
7. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πρωτοβάθμιες ενώσεις Στρατιωτικών, που έχουν συσταθεί σε Περιφέρειες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, δεν μπορούν να είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών της παρ.4 του άρθρου 30Γ του ως άνω νόμου, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το παρόν άρθρο. Οι αντιπρόσωποι των σωματείων αυτών στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να εγγραφούν σε σωματείο του παρόντος άρθρου σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, διαφορετικά αποβάλλουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου.
8. Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4407/2016 είχε ήδη συσταθεί, οφείλει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του να εναρμονίσει το καταστατικό του με τις ρυθμίσεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το παρόν άρθρο, και να το υποβάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο Δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μόνο τα νομικά πρόσωπα, που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30Γ του ν.1264/1982 και του παρόντος άρθρου, μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.

militaire