29.10.16

Ἐπίκαιρο καί διαχρονικό τό μήνυμα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμά


Μόνο ρθόδοξη κκλησία κρατ κέραια καί νόθευτη τήν διδασκαλία καί τόν τρόπο τς σωτηρίας. Τά λλα χριστιανικά συστήματα καί ο λλες λεγόμενες χριστιανικές μολογίες σο ποσοστό λήθειας καί ν διατηρον, φόσον δέν συνδέονται ργανικά μέ τήν ρθόδοξη κκλησία, εναι πλάνες.
δικομε τήν ρθοδοξία καί προσβάλλουμε τήν λήθεια ταν νομάζουμε «δελφές κκλησίες» τίς ποικιλώνυμες χριστιανικές μολογίες

λλά καί τούς διους τούς αρετικούς βλάπτουμε καί δικομε ταν τούς δημιουργομε τήν ντύπωση τι βρίσκονται στήν λήθεια, ν εναι κτός ρθοδοξίας....
πίκαιρο καί διαχρονικό τό μήνυμα το γίου Γρηγορίου Παλαμά χε ς γερτήριο σάλπισμα πισημαίνοντας τά τρία εδη θεΐας πού μς πειλον καί σήμερα:
Ε
ναι θεΐα νά ρνεσαι τόν Θεό. θεΐα νά μήν πιστεύεις ρθόδοξα τόν ησο Χριστό, νά εσαι αρετικός.
θεΐα νά εσαι ρθόδοξος καί νά μήν γωνίζεσαι γιά τά ρθόδοξα δόγματα.
ν θέλουμε, λοιπόν, σήμερα νά ναγνωρίζουμε στόν γιο Γρηγόριο Παλαμ καί γενικά στούς Πατέρες τς κκλησίας τήν θέση πού τούς νήκει, φείλουμε νά κρατομε καί νά διακηρύττουμε τήν δική τους πίστη-Σάκκος Στέργιος-
Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής σχολής ΑΠΘ